Семинар „Новият закон за концесиите“

Приключило

11 май 2018

София

Семинар „Новият закон за концесиите“

Дата:

11 май 2018, петък

Час:

9.30 - 17.00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33 а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, E-Mail

Организатори:

Китов център

За събитието

Модератори: Мариета Немска, директор на дирекция „Икономическа и социална политика“ на МС и Мариана Славкова, държавен експерт в дирекция „Икономическа и социална политика“ на МС

Лектор: адвокат Емилия Петкова, експерт по концесии и обществени поръчки

Основни теми

Общо представяне на новата уредба на концесиите. Видове концесии. Изключения от приложното поле на Закона за концесиите, разграничение между уредбата на концесиите по Закона за концесиите и по другите закони.
Стратегическо планиране и развитие – органи, компетентности. Субекти, вкл. проектно и публично-частно дружество, и обекти на концесията.
Подготвителни действия: прогнозна стойност; основни подготвителни документи – обосновка, проекти на решение и обявление за откриване на процедура, документация, вкл. проект на концесионен договор; практически проблеми от практиката по прилагане на предходния ЗК.
Финансово-икономически елементи на концесията, икономически баланс, оперативен и други рискове, концесионно възнаграждение и др.
Провеждане на концесионна процедура – видове процедури, основни актове и други документи; основания за изключване на участник; условия за участие; минимални изисквания; критерии за възлагане; назначаване и работа на комисията; заявления и оферти за участие.
Концесионен договор – особености на концесионното правоотношение; сключване; изпълнение; изменение; прекратяване; контрол.
Процедура по обжалване – основни моменти.
По-съществени промени в други закони – отмяна на ЗПЧП и др.
Участниците в обучението получават сертификат.

Цена 170 лева без ДДС. За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени лекции, печатни материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.