Практика по прилагане на промените в ЗОП и ППЗОП от 1 март 2019

Приключило

22 - 23 апр. 2019

София

Практика по прилагане на промените в ЗОП и ППЗОП от 1 март 2019

Дата:

22 - 23 апр. 2019, понеделник - вторник

Час:

13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел РАМАДА , София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

TBM Consulting

За събитието

ПРОГРАМА

22.април.2019 г. (понеделник)

13.00 – 13.30 ч. Регистрация на участниците

13.30 – 15.00 ч. Изчисляване на прогнозна стойност на обществена поръчка – провеждане на пазарни проучвания и консултации – разлики, изисквания, документиране.
Обособени позиции – прилагане на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, съставяне на мотиви за липса на обособени позиции, определяне на критерии за подбор при наличие на обособени позиции, обжалване на процедури с обособени позиции.
Лично състояние на кандидатите/участниците – приложими обстоятелства, задължени лица, доказване на съответствие преди сключване на договор. Други национални основания за отстраняване – особености.

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 -17.00 ч. Определяне на гаранции за изпълнение – условия и подход.
Определяне, деклариране и доказване на критерии за подбор. Трети лица и подизпълнители – ограничения и изисквания.
Ограничения и правила при оценяване на офертите.

Лектор: Мариана Кацарова

23.април.2019 г. (вторник)

9.00 – 10.30 ч. Определяне на срокове за подаване на оферти и за валидност на офертите.
Съставяне на образци на документи, в съответствие с ППЗОП.
Окомплектоване, надписване и подаване на оферти.
Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите – особености при документиране на работата й.

10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 – 12.30 ч. Сключване и изменение на договор за обществена поръчка.
Особени правила при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява.
Задължения на възложителите във връзка с промените в обхвата и основанията за осъществяване на предварителен контрол от АОП.

Лектор: Мариана Кацарова

12.30 ч. Закриване на семинара и раздаване на сертификати

Място на провеждане: гр. София, София РАМАДА Хотел****, зала Европа, бул. „Княг. Мария Луиза“ 131, до Централна гара

Такса за участие: 180 лв. (без вкл. ДДС)

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

В таксата са включени: лекции, техническо оборудване, учебни материали, 2 кафе- паузи и сертификат за преминато обучение.

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За повече информация: 0889 416 048 или office@tbm-bg.com