Национален семинар “Практическо приложение на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП”

Приключило

21 - 22 май 2018

София

Дата:

21 - 22 май 2018, понеделник - вторник

Час:

08:45 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

х-л “Бест Уестърн Сити”, София, ул. „Стара планина“ 6

За контакти:

0898 248 016, E-Mail

Организатори:

Expert Events

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани най-често срещаните проблеми при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Ще бъдат дискутирани ключови текстове от Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП през призмата на тяхната практическа приложимост.

Детайлно ще бъде разгледана практиката и методическите указания на Агенцията по обществени поръчки, практиката на контролните органи, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Специално внимание ще бъде обърнато на правилата за възлагане на обществени поръчки по електронен път. В този смисъл ще бъдат разгледани: правилата за обмен на информация чрез електронни средства, комплексното административно обслужване и служебния обмен на данни, изискванията към използваните от възложителите инструменти и устройства за достъпност, оперативна съвместимост и недискриминационност, електронните платформи за централизирано възлагане на обществени поръчки.

Други теми, които ще бъдат засегнати:

– Правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката

– Правилата за изменение на условията и предоставянето на разяснения по процедурата

– Практическите аспекти при възлагане на обществени поръчки на ниска стойност

– Правилата за законосъобразно провеждане на процедурите по договаряне

– Назначаването и правилата за работа на комисията за провеждане на процедурата

– Основанията за отстраняване на  кандидатите и участниците от процедурата

– Проблемите свързани с прилагането на критериите за подбор

– Попълването на Единния европейски документ за обществени поръчки