Курс „ТРЗ и личен състав“

Дата:

5 - 6 юни 2019, сряда - четвъртък

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. “Люлин планина” 33а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

5 – 6 юни 2019 г., 9.30 – 17.30 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а
Лектор: Ася ИВАНОВА

Програма:

5 юни

9.30 – 11.00 Документи: Документи, необходими за назначаване.
Документи, необходими при напускане или освобождаване на работник или служител.
Ред за оформяне на трудов договор и на прекратяването на трудов договор.
Служебно досие, администриране и важност.
Документи и срокове за представяне в НАП.
Начини за подаване на информация в ТД на НАП.
11.00 – 11.15     Кафе – пауза

11.15 – 12.45

Работно място, длъжност и длъжностна характеристика.
Вътрешно-фирмени нормативни документи, които са задължителни за всяка фирма в областта на човешките ресурси. Създаване, промяна и съхранение.
Трудова медицина, трудови злополуки и професионални болести –  важност.
12.45 – 13.30      Обяд

13.30- 15.15

Видове отсъствия и документирането им.
Ред за ползването на платен отпуск.
Давност на отпуските.

15.15 – 15.30     Кафе – пауза

15.30 – 17.00     Практически модул, разпределен под формата на дискусия за целия ден.
17.00 – 17.15      Обобщения на деня и изводи.

6 юни

9.30 – 11.00

Работно време и документация, свързана с него. Сумарно изчисляване на работното време. Извънреден труд. Нощен труд.
Информация, необходима за месечната обработка на заплатите. Срокове за подаване на информацията.
Заплати – изчисляване. Изчисляване на болнични. Ред и срок за представяне на болнични.
11.00 – 11.15     Кафе – пауза

11.15 – 12.45

Основи на социалното осигуряване и връзката им с администрирането на персонала и заплатите.
Последни промени в КСО.
Граждански договори, сметки за изплатени суми, самоосигуряващи се лица, съдружници и др. особени случаи.
12.45 – 13.30      Обяд

13.45- 15.15  Трудов и осигурителен стаж:

Съдържание. Време на работа по трудово правоотношение, което не се зачита за трудов стаж. Изчисляване на трудов и осигурителен стаж. Оформяне на трудова книжка.
Пенсиониране – оформяне на документи и подаване в НОИ. Промени в пенсионната система.
Нормативната уредба, използвана в работата и при решаване на казуси.
Нов ред на командироване в чужбина.
15.15 – 15.30     Кафе – пауза

15.30 – 17.00     Практически модул, разпределен под формата на дискусия за целия ден. Акценти в работата по ТРЗ и личен състав, свързани с въвеждането на GDPR.

17.00 – 17.30  Въпроси, обобщение и обратна връзка.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 360 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг „Мати Ди”.