Експертно обучение „Обществените поръчки в областта на строителството“

Приключило

19 април 2018

София

Експертно обучение „Обществените поръчки в областта на строителството“

Дата:

19 април 2018, четвъртък

Час:

08:30

Достъп:

Такса участие

Място:

х-л „Легенди“ , София, бул. Черни Връх 54-56

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Далинвест семинари

За събитието

Уважаеми дами и господа,

Водени от идеята за достъпно и качествено обучение Ви представяме първото експертно обучение за обществени поръчки с акцент върху строителството от цикъла с тематични семинари „Обществените поръчки в областта на…“.

Лектори на събитието са: г-жа Антоанета Първанова- дългогодишен и утвърден експерт по обществени поръчки и г-жа Пенка Николова- строителен инженер, с повече от 20 години опит в обществените поръчки , европейски програми и проекти.

Теми:

Антоанета Първанова:

1. Стойност на обществената поръчка. Прогнозиране и планиране на потребностите от обществени поръчки. Допустимо разделяне при възлагането. Изчисляване на прогнозната стойност и допустимо разделяне при възлагане на строителство.
2. Систематична свързаност в предметите на обществените поръчки. Обособени позиции: правила и изключения за възлагане. Начини на оповестяване.
3. Регулярни/периодично повтарящи се доставки или услуги: планиране и прогнозна стойност. Обявяване с опции или подновявания – възможни оповестявания.
4. Събиране на оферти с обява – индивидуални правила/субсидиарност.
5. Начини на възлагане на: проектиране, строителен и авторски надзор. Задължения, свързани с подизпълнители.
6. Нарушения по ЗОП и ППЗОП. Субекти на административно-наказателна отговорност. Делегиране на правомощия. Допускани грешки.

 

Инж. Пенка Николова:

1. Основни изисквания на законодателството в областта на строителството, имащи отношение към възлагането на обществени поръчки.
2. Как да спазим ЗОП, като защитим максимално интересите на възложителя – капани и решения. Риск от финансови корекции и тяхното минимизиране.
3. Възлагане на проектиране. Ролята на заданието за проектиране. Често допускани грешки.
4. Възлагане на консултантска услуга за строителен надзор. Ролята на инвеститорския контрол – съвместяване или разделяне.
5. Възлагане на строителство. Значение на техническата спецификация. Критерии за допустимост и за оценка – алтернативни решения. Пропуски при изготвяне на документацията – проект на договор, критерии за оценка, подбор и работа на комисия.
6. Контрол при изпълнението на договорите – Отговорни лица. Последствия при неизпълнение.