Курс „Бюджетиране“

Дата:

11 юни 2019, вторник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Училище за бизнес компетенции, конферентна/4/, оф. 2, София, Бизнес сграда Ангиста, ул. Ангиста 6

Връзки:

Детайли

За контакти:

Училище за бизнес компетенции, 02 8221070, E-Mail

За събитието

Цели:

Да изгради ясно разбиране за категориите на разходите в дейността, за прилагането им в процеса на  бюджетиране

Целева група:

Курсът е предназначен за специалисти, ангажирани с управление на разходи и отговорни за работа в рамките на прогнозни бюджетни планове.

Форма на провеждане: присъствено двудневно обучение

Цена 380 лв. без включен ДДС

Цената включва:

–            подготовката на учебен   комплект – учебна книга, презентация с пример, упражнения и Казус,

–            провеждането на обучение –   трейнинг с упражнения и казус за самостоятелна работа и работа в групи,

–            възможност при допълнително заплащане от 90 лв. без ДДС и явяване на сертификационен изпит за международен сертификат EBC*L B2 Financial planning and Budgeting.

ТЕМИ  НА   ОБУЧЕНИЕТО

1- Елементи на оперативни и капитални разходи, предмет на бюджетиране. Категории разходи по различен признак:

функционални разходи – производствени, търговски, административни,
в зависимост от отнасянето им към продукт/ услуга/ център на отговорност – преки и непреки,
в зависимост от обема дейност – променливи и постоянни.
Упражнения за   диференциране на разходи по центрове на отговорност или разходи за стока/   услуга/ поръчка. Отчитане на разходи и натоварване.

2. Формиране на   себестойност– пряка и пълна себестойност.Подходи в разпределянето   на непреки разходи към стока/ услуга/ поръчка

Разпределяне и поглъщане на   разходите – традиционен метод и ABC метод, прилагане на разходни ставки/ рейтове,
Маржинален метод без разпределяне,
Процесен метод при непрекъснато производство и неотделяеми продукти и дефиниране на „еквивалентни единици“,
Разпределяне на непреки разходи при дългосрочни проекти.
Упражнение за методи за разпределяне на непреки разходи и казус  за иллюстрация   на разходи – «разходи за стока/ услуга/ поръчка. Стандартни разходи и реални    разходи.

3. Финансово планиране и Бюджетиране

Принципи на   бюджетирането – бюджети и бюджетен процес.
Оперативни и финансови бюджети
Подходи към бюджетирането, структура и отговорности
Сценарийно планиране
Предизвикателства пред традиционното бюджетиране – Beyond budgeting
Съставяне на бюджет –   стъпка по стъпка. Работа по Казус. Бюджетни сценарии . Анализ на   чувствителността на сценария към    промяна в отделен фактор.

Упражнение –   съставяне на бюджет в производство/ търговия/ услуги

4. Бюджетни цели и   контрол на изпълнението. Подценяване и надценяване на разходите при   бюджетиране по отношение на реалното изпълнение, когато се използват стандартни разходи. Работа с фиксиран и гъвкав   бюджет. Анализ на отклоненията /вариации по елементи на приходи и разходи/.

Упражнение: Контрол на   изпълнението с използване на гъвкави бюджети