Инфосреща „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Приключило

23 март 2017

Пловдив

Инфосреща  „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Дата:

23 март 2017, четвъртък

Час:

09:00 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Търговско-промишлена Камара – Пловдив, зала Самара, Пловдив, ул. „Самара“ №7,

За контакти:

E-Mail

За събитието

Търговско – Промишлена камара – Пловдив, в сътрудничество с експертите от „ЕвроБул Холдинг“ АД – Дирекция „ЕвроБул Енерджи“ ООД, организират информационна среща за бенефициенти, които желаят да участват с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020.

Стартира приемът на проекти по процедурата за „Повишаване на енергийната ефективност  в големи предприятия”, която е инвестиционен приоритет  по  целева ос „Енергийна и ресурсна ефективност” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) 2014-2020 г.

Големи предприятия, които имат инвестиционни намерения да реализират европроекти за енергийна ефективност,  могат да започнат подготовката на своите проектни предложения по мярка 3.1 – Намаляване на енергийната интензивност на икономиката.

С изключение на Югозападния икономически регион, където финансовата подкрепа ще е 25%, в останалите предприятия в страната размерът на субсидията по проектите за енергийна ефективност ще е до 45%.

Икономическата дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008), за която заявяват подкрепа кандидатите, следва да е в един от следните сектори:

  • В „Добивна промишленост”;
  • С „Преработваща промишленост”;
  • D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”;
  • Е „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”;
  • F „Строителство”.

Друго основно изискване по процедурата е бенефициентът да не е МСП, а голямо предприятие по дефиницията на ЗМСП.