Общи условия

Общи условия за ползване на интернет страниците на „Eвентспро.бг“ ЕООД

  • EventsPRO.bg е собственост и се управлява от „Евентспро.бг“ ЕООД.
  • EventsPRO.bg е интернет платформа и медия, насочена към публикуване, използване и популяризиране на бизнес събития и обучения. 
  • Бизнес събития и обучения са тези организирани събития и обучения, насочени към професионалисти от всички бизнес сектори, с влияние върху бизнеса или повишаващи професионалната квалификация и личностното развитие на участниците в тях.
  • EventsPRO.bg предоставя достоверна, актуална и полезна информация за организирани бизнес събития и обучения, събитийни места и партньори.

1.            Настоящите правила уреждат отношенията между „Eвентспро.бг“ ЕООД и всяко лице, наричано по-долу Потребител, което ползва (с зареждането на) интернет страниците на „Eвентспро.бг“ ЕООД и/или услугите, предоставяни чрез тях.

2.            Настоящите правила са публикувани на всички интернет страници на „Eвентспро.бг“ ЕООД. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите правила.

3.            Потребителите биват разделени в две категории:

3.1. Регистрирани – Потребители, които се регистрират на интернет страниците на „Eвентспро.бг“ ЕООД и в последствие ползват интернет страниците като въвеждат само потребителско име и парола.

3.2. Нерегистрирани – Потребители, които посещават интернет страниците на „Eвентспро.бг“ ЕООД, без да бъдат регистрация.

4.            Регистрираните потребители биват разделени в следните категории:

• Обикновен потребител

• Доверен потребител

Условията и правата за тяхното използване са подробно описани в условията за регистрация за съответния интернет сайт.

5.            Само Потребители, които са извършили валидна регистрация на интернет страниците на „Eвентспро.бг“ ЕООД (Регистрирани потребители) могат да публикуват в тях. Регистрацията на интернет страниците е безплатна.

6.            „Eвентспро.бг“ ЕООД има право да редактира езиково и граматически подадената за публикуване информация, както и да коригира информация, съдържаща рекламни, търговски, нецензурни, обидни и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и такива на религиозна, верска или политическа основа. Ако корекцията е невъзможна и информацията е негодна за публикуване дори и след отстраняването на съответните неприемливи текстове и изображения, „Eвентспро.бг“ ЕООД има право да не публикува подадената информация.

7.            „Eвентспро.бг“ ЕООД се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако не е задължен по силата на закон.

8.            След публикуване на информация, потребителят може да прави изменения по нея, да я редактира и променя, да предоставя за публикуване допълнителни материали и изображения.

9.            „Eвентспро.бг“ ЕООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, ако:

9.1. Потребителят разпространява посредством използване на услуги чрез интернет страниците на „Eвентспро.бг“ ЕООД съобщения с нецензурни, обидни и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и такива на религиозна, верска или политическа основа;

9.2. Потребителят с действията си и публикуваната информация накърнява доброто име на „Eвентспро.бг“ ЕООД, нарушава законите в Република България, международните нормативни актове.

10.          В случай на доказани неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и/или при поискване от компетентните органи на Република България, „Eвентспро.бг“ ЕООД има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

11.          „Eвентспро.бг“ ЕООД има право едностранно да променя настоящите правила, както и структурата на своите интернет страници, за което уведомява Потребителите чрез своите интернет страници.

ПОНЯТИЯ

12. За целите на настоящите Общи условия:

12.1. „EventsPRO.bg” е Интернет страница на „Eвентспро.бг“ ЕООД, която съдържа информация за събития, събитийни новини и събитиен календар.

12.2. „Събитие” е всяка планирано обучение, конференция, форум, изложба, симпозиум, лекция, уъркшоп и др., с предварително известно място, времеви интервал на провеждане и организатор.

12.3. „Бизнес събития и обучения“ – това са събития и обучения, насочени към професионалисти от всички бизнес сектори, с влияние върху бизнеса или повишаващи професионалната квалификация и личностното развитие на участниците в тях. EventsPRO.bg се фокусира само върху информация и публикации за „Бизнес събития и обучения“.

12.4. „Премахване на публикация от администратор“ – EventsPRO.bg ще премахва от интернет страницата събития или обучения, които не отговарят на критериите за „Бизнес събития и обучения“.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „ЕВЕНТСПРО.БГ“ ЕООД

13.          „Eвентспро.бг“ ЕООД ще популяризира сред абонатите информацията, предоставяна от Регистрирания Потребител.

14.          „Eвентспро.бг“ ЕООД се задължава да публикува в Eventspro.bg профил на Регистрирания потребител в 7-дневен срок след регистрация на Потребителя както и координати за връзка.

15.          „Eвентспро.бг“ ЕООД се задължава да администрира, одобрява и публикува своевременно предоставените информация и материали от Регистрирания потребител.

16.          „Eвентспро.бг“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на информацията и материалите, предоставени от Регистрирания потребител и си запазва правото да му бъдат възстановени в пълен размер всички имуществени вреди, претърпени във връзка с претенции на трети лица за нарушени техни права чрез публикуването им в EventsPRO.bg.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

17.          При публикуване на информация в някой от модулите на сайта, всеки потребител се съгласява да спазва добрия тон, да не публикува цинични или обидни изказвания, да не подтиква към насилие, омраза или каквито и да е действия, противоречащи на законовите и морални норми.

18.          Потребителят се задължава да предостави на „Eвентспро.бг“ ЕООД необходимата информация и материали за своевременното създаване и публикуване на профила на потребителя.

19.          Потребителят декларира, че предоставените от него информация и материали не нарушават правата на трети лица и в случай на имуществени или неимуществени претенции, включително за нарушени лични права, авторски и сродни права, или права върху индустриална собственост и носи еднолично цялата отговорност.

20.          Потребителят се задължава да оказва съдействие на „Eвентспро.бг“ ЕООД във връзка с установяване на фактите и провеждане на защитата срещу претенциите на трети лица, насочени срещи „Eвентспро.бг“ ЕООД.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

21.          За неуредените случаи относно тълкуването и изпълнението на настоящите Общи условия се прилага действащото българско законодателство.

22.          Настоящите Общи условия може да бъдат променяни едностранно от „Eвентспро.бг“ ЕООД, за което Потребителят се счита за уведомен с публикуването им в EventsPRO.bg.

23.          Всички спорове, възникнали при изпълнението на настоящите Общи условия, включително споровете за тяхното тълкуване, запълване на празноти, приспособяването им към промени в законодателството, се решават чрез преговори между страните или чрез други възможности, предвидени в българското законодателство.