Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е призната на национално равнище организация на работодателите, учредена на 25.04.1980 г. Камарата е единствената българска организация, член на BUSINESSEUROPE – конфедерация на европейския бизнес, чрез която представлява интересите на българските фирми и на европейско ниво.
БСК разполага с добре развита матрична структура и обединява над 120 браншови организации, покриващи целия спектър на икономиката, и регионални структури, кореспондиращи на административното деление на страната.
Членството в БСК Ви дава възможност:
1. Да станете част от фирмени, секторни, национални и международни бизнес мрежи, вкл. за изпълнение на проекти и за осъществяване на бизнес партньорства.
2. Да ползвате специализирани услуги за микро- и малки фирми, сред които изнесен търговски офис, обработка и съхранение на отчетна документация, текущо правно обслужване и др.
3. Да получите експертна помощ в областта на трудовото, осигурителното, данъчното и митническото законодателство, колективното трудово договаряне, управлението на човешките ресурси, достъп до българския и чужди пазари, разработване и управление на проекти и бизнес планове и др.
4. Да разрешите бързо търговски спор чрез Арбитражния съд при БСК.
5. Да получите специализирана експертна помощ, когато се нуждаете от:
• Анализи и проучвания, с цел по-добро планиране на стопанската си дейност;
• Съдействие в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство, колективното трудово договаряне, защитата на конкуренцията, обществените поръчки, митническото законодателство, достъп до българския и чужди пазари, и др.;
• Подобряване на управлението на човешките ресурси чрез уникалната за България Информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence;
• Обучение на заетите във Вашата фирма по широка гама национално лицензирани програми за обучение, както и по Ваша индивидуална заявка;
• Разработване и управление на проекти и бизнес планове;
• Подготовката на документи за тръжни процедури, търговска регистрация и учредяване на сдружения с нестопанска цел;
• Сертификати за форсмажор, за произход на стоки и др.

Контакти

София

ул. Алабин 16-20

Тел: 029320928