Семинар „Промените в Закона за мерките срещу изпиране на пари във връзка с 5-та Директива на ЕС и прилагането на новите изисквания от задължените лица“

Дата:

26 септември 2019, четвъртък

Час:

09:00 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Метрополитън Хотел София, Конферентна зала София, София, бул. Цариградско шосе 64

За контакти:

+359898929402, E-Mail

Организатори:

АЛСАС

За събитието

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА

На 30 май 2018 г. Европейския парламент и Съвета на ЕС приеха Директива (ЕС) 2018/843 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (т.нар. 5-та Директива). Директивата съдържа нови изисквания, които ще бъдат въведени в българското законодателство. В тази връзка, на първо четене на 25 юли 2019 г., беше приет от Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на ЗМИП, който трябва да имплементира изискванията на Директивата.
Едни от най-важните промени, които ще бъдат направени и които ще се дискутират на семинара са

въвеждане на нови категории задължени по Закона лица;
допълнителни изисквания по отношение на разширените комплексни проверки и промени по отношение на идентифицирането на клиенти;
промени в правилата касаещи действителните собственици;
изменения свързани с разкриването и поддържането на банкови сейфове;
нови изисквания по отношение електронните пари и други платежни инструменти;
промени свързани с идентификацията на т.нар. „видни политически личности“;
други.

ПОЛЗАТА ОТ СЕМИНАРА

Семинарът има практическа насоченост и включва дискусии и решаване на практически казуси.

Чрез предлаганото обучение задълженото по ЗМИП лице ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за влязлото в сила ново законодателство.
Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
Запознаване с добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна Ви осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на задълженото по ЗМИП лице, при евентуални установени съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
На всеки един участник ще бъде издаден специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН СЕМИНАРА

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

Банки и финансови институции
Инвестиционни посредници и управляващи дружества
Застрахователни дружества
Лизингови дружества
Пенсионноосигурителни дружества
Счетоводители, одитори и данъчни консултанти
Нотариуси и частни съдебни изпълнители
Правни консултанти
Брокери на недвижими имоти
Търговци на едро
Търговците на оръжие, петрол и петролни продукти
Организаторите на хазартни игри
Възложители на обществени поръчки
Професионалните спортни клубове
Юридически лица с нестопанска цел и др.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА

Таксата за участие е 240 лв. без ДДС за един участник.
Специална отстъпка: при регистрация до края на месец август, получавате 25 лв. отстъпка от горепосочените такса.

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА ВКЛЮЧВА

Лекционни и презентационни материали.
Пад с листа за писане и химикалка.
Индивидуални консултации с лекторите.
Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
Кафе-пауза, включваща: кафе, чай, вода и дребни сладки.
Издаване на специализиран Сертификат по изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП.
Ваучер с отстъпка от 20 лв., за семинар провеждан от АЛИСТА Трейнингс – новия бранд на АЛСАС създаден за провеждане на всички видове семинари и обучения в премиум бизнес сегмента.
Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

СЕРТИФИЦИРАНЕ

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, по изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация за участие може да направите, като попълните регистрационната форма, на нашата интернет страница alsas.net, в подраздел „Предстоящи семинари“, на раздел „Семинари и обучения“ на адрес: http://alsas.net/семинари-и-обучения/предстоящи-семинари/ . Трябва да изберете конкретният семинар, като след потвърждение от страна на АЛСАС ООД за регистрацията Ви за семинара, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

Получател:

АЛСАС ООД, ЕИК: 204951773
Банка: „Юробанк България“ АД (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 23.09.2019 г.

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При изчерпване на местата в залата, заявки за семинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.

ПРОГРАМА

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците.

09.30 – 09.40 Откриване на семинара.

09.40 – 10.30 Панел 1.

Въведение. Правна рамка и общи изисквания.
Обхват на новата регулация – същност, цели и приложимост.

10.30 – 11.00 Панел 2

Въвеждане на нови категории задължени по Закона лица и особеностите на изискванията на нормативната база спрямо тях.
Промени в правилата касаещи идентификацията на действителните собственици.
Техники за установяване и разкриване на скрити действителни собственици.

11.00 – 11.30 Кафе-пауза

11.30 – 13.00 Панел 2 – продължение

Нови моменти в изискванията по отношение на разширените комплексни проверки.
Промени свързани с установяването на т.нар. „видни политически личности“.
Други промени касаещи дейността на задължените лица.
Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.

13.00 – 14.00 Обедна почивка

14.00 – 16.00 Панел 3.

Нови типологии и индикатори за изпиране на пари.
Профилиране на клиентите съобразно първоначално предоставената информация.
Анализ на високорискови и проблемни клиенти.
Особености при дистанционната идентификация на клиенти.
Изменения свързани с разкриването и поддържането на банкови сейфове.
Нови изисквания по отношение на електронните пари, криптовалутите и други платежни инструменти.
Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.

16.00 – 16.30 Обща дискусия, връчване на сертификати и закриване на семинара.

ЛЕКТОРИ

Антон Михайлов – юрист, началник отдел „Вътрешен контрол“ в инвестиционен посредник, off counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Преди това, близо 12 години е работил в Комисията за финансов надзор, като работата му е била последователно свързана с лицензиране на инвестиционни посредници, проверка и анализ на тяхната дейност, включително оценка на ефективността на вътрешния им контрол и одит, извършвани по приложението на ЗМИП и ППЗМИП. Извършил е над 50 проверки на място на задължени по ЗМИП лица. Антон Михайлов придобива опита си в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, чрез работата си повече от 17 години в сектора на капиталовия пазар. Участвал е като лектор на различни събития свързани с материята. Има публикации в областта на капиталовите пазари и участия в различни обучения в държави от ЕС. Занимава се с анализ и оценка на риска при някои видове пазарни участници, като се концентрира върху вътрешния контрол и управлението на правния риск.

Иван Кавръков – юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП). Иван Кавръков придобива опита си в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, чрез работата си близо, пет години, като експерт в звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавната агенция „Национална сигурност“, където се занимава с упражняване на контрол по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагането му, и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) от страна на задължените по ЗМИП лица. В рамките на заеманата длъжност извършва над 100 проверки на място на различни групи задължени лица по ЗМИП, съставя и връчва редица констативни протоколи, актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления. В резултат на извършените проверки, участва в съдебни производства, извършва над 1 000 проверки по документи на поднадзорните лица, изготвя значителен брой указания за отстраняване на установените несъответствия на проверените документи с нормативните изисквания, както и извършва контрол за законосъобразност и обоснованост върху съставяните от други служители в звеното документи. Наред с това, дава множество писмени становища по приложението на ЗМИП и Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП), както и отговори на запитвания от задължени лица, отнасящи се до практическото приложение на закона и правилника за прилагането му. По време на работата си в Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС участва като основен лектор в над 30 обучения на задължени по ЗМИП лица от почти всички категории по отношение на практическото приложение на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, както и по отношение на международната правна рамка и международните стандарти на FATF в сферата на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Участва с презентации в международни семинари, организирани по международни проекти. Взема участие в семинара, организиран от Европейската Комисия, по изготвяне на Наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм на ниво Европейски съюз. Обучен и сертифициран оценител на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа за оценка на държавите членки на Комитета по прилагането на международните стандарти на FATF за превенция и противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и пролиферацията. Притежава редица сертификати и удостоверения за успешно преминати курсове и обучения в различни сфери. Иван Кавръков е един от основните съставители на текста на новия ЗМИП, като е бил член на няколко междуинституционални работни групи имащи за цел изготвянето на новия ЗМИП за въвеждане и прилагане на Четвъртата директива на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Иван Кавръков е бил и външен хоноруван експерт по съвместен проект на Съвета на Европа и Европейския съюз, в рамките на който извършва цялостна експертна оценка на законодателството на Република Киргизстан в областта на превенцията на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма. Бил е и юрисконсулт в частния сектор.

Пламен Георгиев – юрисконсулт в специализирано търговско дружество АЛСАС, експерт по прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Притежава значителен опит в материята, предвид дейността му като юрист при различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Със задълбочени интереси и познания в областта на сравнително-правните изследвания при прилагане на мерките срещу изпирането на пари, както и в областта на организирането на нормативната уредба относно превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма в национален и международен мащаб.