Семинар „Промените в Закона за мерките срещу изпиране на пари във връзка с 5-та Директива на ЕС и прилагането на новите изисквания от задължените лица.“

Дата:

27 февруари 2020, четвъртък

Час:

09:00 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, София, гр. София, бул. Христо Ботев №69

За контакти:

+359898929402, E-Mail

Организатори:

АЛСАС

За събитието

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА

На 9 януари 2020 г. на страницата на ДАНС бяха публикувани резултатите от Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В рамките на семинара ще бъде дискутирано и представено както съдържанието на публикувания доклад, така и значението му спрямо задължените лица.

На 30 май 2018 г. Европейския парламент и Съвета на ЕС приеха Директива (ЕС) 2018/843 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (т.нар. 5-та Директива). Директивата съдържа нови изисквания, които ще бъдат въведени в българското законодателство. В тази връзка, беше приет от Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на ЗМИП, който трябва да имплементира изискванията на Директивата.
Едни от най-важните промени, които ще бъдат направени и които ще се дискутират на семинара са

 • въвеждане на нови категории задължени по Закона лица;
 • допълнителни изисквания по отношение на разширените комплексни
 • проверки и промени по отношение на идентифицирането на клиенти;
 • промени в правилата касаещи действителните собственици;
 •  изменения свързани с разкриването и поддържането на банкови сейфове;
 • нови изисквания по отношение електронните пари и други платежни инструменти;
 •  промени свързани с идентификацията на т.нар. „видни политически личности“;
 • други.

ПОЛЗАТА ОТ СЕМИНАРА

Семинарът има практическа насоченост и включва дискусии и решаване на практически казуси.

 • Чрез предлаганото обучение задълженото по ЗМИП лице ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за влязлото в сила ново законодателство.
 • Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
 • Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
 • Запознаване с добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна Ви осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
 • Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на задълженото по ЗМИП лице, при евентуални установени съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
 • На всеки един участник ще бъде издаден специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

 

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН СЕМИНАРА

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

 • Банки и финансови институции
 • Инвестиционни посредници и управляващи дружества
 • Застрахователни дружества
 • Лизингови дружества
 • Пенсионноосигурителни дружества
 • Счетоводители, одитори и данъчни консултанти
 • Нотариуси и частни съдебни изпълнители
 • Правни консултанти
 • Брокери на недвижими имоти
 • Търговци на едро
 • Търговците на оръжие, петрол и петролни продукти
 • Организаторите на хазартни игри
 • Възложители на обществени поръчки
 • Професионалните спортни клубове
 • Юридически лица с нестопанска цел и др.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА

Таксата за участие е 240 лв. без ДДС (288 лв. с ДДС) за един участник и 220 лв. без ДДС (264 лв. с ДДС) за участник при двама или повече участници от една организация.

Специална отстъпка: при регистрация до края на месец януари, получавате 20 лв. отстъпка от горепосочените такси.

 

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА ВКЛЮЧВА

 • Лекционни и презентационни материали.
 • Пад с листа за писане и химикалка.
 • Индивидуални консултации с лекторите.
 • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
 • Кафе-пауза, включваща: кафе, чай, вода и дребни сладки.
 • Издаване на специализиран Сертификат по изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП.
 • Ваучер с отстъпка от 20 лв., за семинар провеждан от АЛИСТА Трейнингс – новия бранд на АЛСАС създаден за провеждане на всички видове семинари и обучения в премиум бизнес сегмента.
 • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

 

СЕРТИФИЦИРАНЕ

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, по изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация за участие може да направите, като попълните регистрационната форма, на нашата интернет страница alsas.net, в подраздел „Предстоящи семинари“, на раздел „Семинари и обучения“ на адрес: https://alsas.net/семинари-и-обучения/предстоящи-семинари/ . Трябва да изберете конкретният семинар, като след потвърждение от страна на АЛСАС ООД за регистрацията Ви за семинара, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ООД
ЕИК: 204951773
Банка: „Юробанк България“ АД (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 24.02.2020 г. включително.
Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При изчерпване на местата в залата, заявки за семинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.