Общо събрание на КРИБ

Приключило

21 март 2017

София

Общо събрание на КРИБ

Дата:

21 март 2017, вторник

Час:

16:30

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Хотел Маринела, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

КРИБ

За събитието

Управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – „Гласът на българския бизнес” на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на КРИБ на 21 март 2017 г.


Събранието ще протече при следния Дневен ред:

  1. Отчет на УС за дейността на сдружението за периода м. януари 2016 – м. декември 2016г.;
  2. Финансов отчет за периода м. януари 2016 – м. декември 2016г. и приемане проект на бюджет за 2017г.;
  3. Отчет на Контролния съвет за периода м. януари 2016 – м. декември 2016г.;
  4. Промени в състава на Управителния и на Контролния съвет;
  5. Разни.