Семинар “Национална оценка на риск от изпиране на пари (НОР). Изготвяне и актуализирани вътрешни правила във връзка с изискванията и сроковете, свързани с НОР”

Приключило

31 март 2020

София

Семинар “Национална оценка на риск от изпиране на пари (НОР). Изготвяне и актуализирани вътрешни правила във връзка с изискванията и сроковете, свързани с НОР”

Дата:

31 март 2020, вторник

Час:

09:00 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел , 1, София, бул. Христо Ботев № 69

За контакти:

АЛСАС, 0898 92 94 02, E-Mail

Организатори:

АЛСАС

За събитието

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА:

На 09.01.2020 г. на интернет страницата на ДАНС е публикувано резюме на Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма (НОР). Съгласно § 6, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), задължените лица по чл. 4 от ЗМИП, следва да преведат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 от ЗМИП в срок до 6 месеца от тази дата.

На семинара ще бъдат представени и анализирани резултатите от Националната оценка на риска, което ще подпомогне задължените по ЗМИП лица в изготвянето и актуализирането на индивидуалните им оценки на риска и вътрешните им правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

В темите на семинара са включени и ще бъдат представени и последните промени в нормативната база, в резултат от имплементирането на 5-та Директива за Мерките срещу изпиране на пари, обнародвани в бр. 94 на Държавен вестник от 29 ноември 2019 г., както и предстоящите промени в ЗМИП в резултат от транспонирането на 6-та Директива за мерките срещу изпиране на пари.

ПОЛЗАТА ОТ СЕМИНАРА:

Чрез предлаганото обучение задълженото по ЗМИП лице ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за измененията в националното и международно законодателство.
Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
Запознаване с добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна Ви осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на задълженото по ЗМИП лице, при евентуални установени съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
На всеки един участник ще бъде издаден специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН СЕМИНАРА:

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

Банки и финансови институции
Инвестиционни посредници и управляващи дружества
Застрахователни дружества
Лизингови дружества
Пенсионноосигурителни дружества
Счетоводители, одитори и данъчни консултанти
Нотариуси и частни съдебни изпълнители
Правни консултанти
Брокери на недвижими имоти
Търговци на едро
Търговците на оръжие, петрол и петролни продукти
Организаторите на хазартни игри
Възложители на обществени поръчки
Професионалните спортни клубове
Юридически лица с нестопанска цел и др.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА:

Таксата за участие е 215 лв. без ДДС (258 лв. с ДДС) за един участник и 195 лв. без ДДС (234 лв. с ДДС) за участник при двама или повече участници от една организация.

Специална отстъпка: при регистрация до 15 март 2020 г., получавате 20 лв. отстъпка от горепосочените такси.

СЕРТИФИЦИРАНЕ:

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, по изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!

РЕГИСТРАЦИЯ:

Регистрация за участие може да направите, като попълните регистрационната форма, на нашата интернет страница alsas.net, в подраздел „Предстоящи семинари“, на раздел „Семинари и обучения“ на адрес: https://alsas.net/услуги/семинари-и-обучения/предстоящи-семинари/. Трябва да изберете конкретният семинар, като след потвърждение от страна на АЛСАС ООД за регистрацията Ви за семинара, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ООД

ЕИК: 204951773

Банка: “Юробанк България” АД (Пощенска банка)

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 26.03.2020 г., включително.

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При изчерпване на местата в залата, заявки за семинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.