Информационен ден на процедура BG05M9OP001-1.019 „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” във Велико Търново

Приключило

9 февруари 2017

Велико Търново

Информационен ден на процедура BG05M9OP001-1.019 „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” във Велико Търново

Дата:

9 февруари 2017, четвъртък

Час:

13:30 - 16:00

Достъп:

Свободен

Място:

Интерхотел „Велико Търново”, зала Преслав, Велико Търново, ул. „Александър Пенчев” 2

За контакти:

+35928119600, E-Mail

За събитието

Във връзка с обявяването на процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване (УК).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Не се изисква предварителна регистрация за участие.

Разходите за командироване на участниците – транспортни, дневни и квартирни, не се поемат от организаторите.


ИНФОРМАЦИЯ за процедурата