Информационен ден на процедура BG05M9OP001-1.019 „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” във Варна

Приключило

7 февруари 2017

Варна

Информационен ден на процедура BG05M9OP001-1.019 „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” във Варна

Дата:

7 февруари 2017, вторник

Час:

13:30 - 16:00

Достъп:

Свободен

Място:

Интерхотел Черно море, , Конферентна зала 1, Варна, бул. Сливница 33

За контакти:

+35928119600, E-Mail

За събитието

Във връзка с обявяването на процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване (УК).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Не се изисква предварителна регистрация за участие.

Разходите за командироване на участниците – транспортни, дневни и квартирни, не се поемат от организаторите.


ИНФОРМАЦИЯ за процедурата