Втора информационна среща за създаване на бизнес и предприемачество се проведе в Ботевград

Втора информационна среща в Ботевград по проект „Насърчаване на предприемаческата инициатива“ проведе на 18 декември 2018 г. Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ (CEED България). Събитието беше провокирано от значителния интерес и заявките за нова среща след първата, състояла се в началото на ноември т.г.

Активно участие, множество въпроси и желание да се включат в по-нататъшните обучения по проекта заявиха голяма част от присъстващите на срещата, домакин на която беше Дирекция „Бюро по труда“ в Ботевград. Те получиха разяснения от експертите на CEED България, които представиха подробности за обхвата на проекта, темите на обученията и възможностите, които той дава на желаещите да реализират своите бизнес идеи или да започнат собствен бизнес.

Обученията по проект  „Насърчаване на предприемаческата инициатива“ ще започнат в първите месеци на 2019 г. и ще обхващат всички аспекти на предприемачеството и ще осигурят пълния спектър на първоначалната подготовка, която трябва да има всеки, който желае да развива собствен бизнес – ключови бизнес знания, умения и компетенции. В допълнение, участниците ще могат да се възползват от пълна менторска подкрепа за разработване на бизнес план и стартиране на бизнес, разрешаване на казуси, информация за възможности за финансиране, както и безплатна юридическа помощ.

Проект „Насърчаване на предприемаческата инициатива“ се изпълнява от Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ (CEED България) и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е насочен към всички инициативни лица – безработни, неактивни или заети, както и към младежи до 29 г. и студенти, желаещи да създадат и развият собствен бизнес на територията на Югозападен планов регион в България, обхващащ областите София-град, София-област, Кюстендил, Перник и Благоевград. Така определената целева група ще натрупа необходими знания, опит и подкрепена експертиза, което ще доведе до устойчиво професионално развитие за стартиране на собствен бизнес.