Обучение „ЗМИП – промени 2019 и актуална практика. Националната оценка на риска и вътрешните правила.“

Дата:

1 ноември 2019, петък

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Хемус, София

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“  Ви канят да вземете участие в обучение:

ЗМИП – промени 2019 и актуална практика.

Националната оценка на риска и вътрешните правила.

Нов законопроект за изменение на ЗМИП (внесен в НС на 03.07.2019 г.)

 

Семинарът е насочен към банки и финансови институции, застрахователни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества, пощенските оператори и др.

 

01. 11. 2019 г.

Хотел Хемус, София

Начало:9,30 ч.

Лектори : адв. Асен Апостолов, Лора Георгиева, юрист

Екип от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

„Пенков, Марков и партньори” e една от водещите правни фирми, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство на клиенти в България. „Пенков, Марков и партньори“ е първата българска правна фирма, удостоена със Сертификат за управление на качеството по международните стандарти ISO 9001:2000, а след това и ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015.На 24 ноември 2018 г. бяха връчени Националните правосъдни награди, на които  адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ спечели престижната награда за „Кантора на 2018 г.“

Адв. Асен Апостолов е водещ лектор от експертния екип на дружеството в областта на превенцията на изпирането на пари. Г-н Апостолов работи също така в сферите на търговското и дружественото право, облигационните и търговски спорове и договори, финансовото и банковото право, въпроси на гражданския процес и процесуалното представителство по граждански дела. Участва в работата на екипа в областта на енергийното право и защитата на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Г-н Апостолов е участвал и в следните по-важни проекти: подготовка на правен анализ на „Прокредит Банк (България)“ ЕАД, изготвяне на консултации и становища за MoneyGram International Limited относно дейността на платежната институция в Република България.

Лора Георгиева е активен участник в екипите на „Пенков, Марков и партньори“, които работят по въпроси в сферата на превенцията на изпирането на пари и защита на личните данни на лицата.

Екипите провеждат множество практически – насочени обучения на клиентите на Адвокатското дружество в областта на нормативната уредба, регулираща превенцията на изпирането на пари и  защитата на личните данни, както на национално, така и на Европейско и световно ниво.

Г -жа Георгиева е участвала в работни групи на „Пенков, Марков и партньори” в областта на обезпечителното производство, изпълнително производство, търговско право, във връзка с комплексното правно обслужване на търговски дружества и сделки с тях. Участвала е в съдебни и арбитражни производства, правен анализ и оценка на фактическото положение на Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД и Про Кредит Банк България ЕАД.

Повече информация за дружеството и лекторите може да видите на https://www.penkov-markov.eu

Теми:

1. Правна уредба на въпроса

Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – в сила от 31.03.2018 г. и изменения от месец май 2019 г. ; Нов законопроект за изменение на ЗМИП (внесен в НС на 03.07.2019 г.)

Правилник за прилагане на ЗМИП;

Закон за мерките срещу финансирането на тероризма.

2. Кои са задължените лица?

35 категории задължени лица, сред които кредитни, платежни и финансови институции, лизингови предприятия, инвестиционни посредници, търговци на едро, юридически лица с нестопанска цел, адвокати, счетоводители, нотариуси, частни съдебни изпълнители, посредници при сделки с недвижими имоти и др.

3. Изпиране на пари: понятие и същност; хипотези.

4. Комплексна проверка на клиента – какви данни и документи подлежат на проверка и събиране? Какви декларации следва да бъдат подавани и събирани?

– идентификация на клиенти физически и юридически лица;

– проверка на идентификацията;

– понятие и идентификация на действителния собственик на юридически лица, структурата на собственост и контрол на клиента;

– изясняване на произхода на средствата.

4.1. Видове комплексна проверка на клиента

– разширена комплексна проверка (вкл. идентификация на видни политически личности);

– опростена комплексна проверка.

4.2. Кога следва да бъде извършвана идентификация?

– установяване на делови взаимоотношения и/или сключване на случайна операция или сделка;

– прагове за извършване на комплексна проверка на клиента.

5.Процедура пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за деклариране на действителен собственик

6. Оценка на риска на задължения субект – задължително следва да бъде изготвена от задължените лица. Секторни риск анализи

– наднационална оценка на риска;

– национална оценка на риска;

– оценка на риска на ниво задължен субект;

– рискови фактори, които следва да бъдат отчитани.

7. Съхранение на информация. Защита на информацията. Забрана за разкриване на информация от задължените лица

8. Докладване на съмнителни сделки и операции на компетентните органи

– в кои случаи следва да бъде докладвано;

– на кои органи следва да бъде докладвано;

– в каква форма и в какъв срок следва да се изпращат докладите.

9. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари.

Националната оценка на риска и вътрешните правила.

– задължително съдържание (значително разширен обхват в сравнение със стария ЗМИП);

– в какъв срок следва да бъдат приети;

10. Изисквания на ЗМФТ. Ограничителни списъци

11. Санкции

– видове нарушения;

– размер на санкциите.

Дискусия

 

В цената на обучението са включени: лекции 9,30 – 13,30 ч., кафе пауза, папка

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение на тема Закон за мерките срещу изпирането на пари

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg

с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение.

 

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

 

Денислава Рускова magisterd@abv.bg , 08888 07 911,   www.magisterdixit.net

 

ЦЕНИ
За един участник – (160 лв. без ДДС) – 192 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (150 лв. без ДДС) – 180 лв. с вкл. ДДС

 

ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ДО 30.08.2019 г. ПОЛЗВАТЕ 10% ОТСТЪПКА ОТ ПОСОЧЕНИТЕ РЕДОВНИ ЦЕНИ!
За записване без постъпило плащане до 30.08. 2019 г. се прилагат редовните цени!

 

БАНКОВИ СМЕТКИ:

Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк    IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

 

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк    IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

 

Краен срок за записване при наличие на места 21.10.2019 г.!