Семинар „ЗДДС в два модула: Обзор на промените от 2020 г. и ЗДДС и сделките с недвижими имоти“

Дата:

17 септември 2020, четвъртък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Хемус, София, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на семинар в два модула в гр. София:

17. 09. 2020 г.

Модул 1 начало 9,30 ч.

Обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС от 01.01.2020 г.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност.

Модул 2 начало 14,00 ч.

Сделките с недвижими имоти  от гледна точка на ЗДДС

Правни и ДДС термини . Частни сделки и други важни моменти

Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ

хотел Хемус, София 

 

Модул 1 начало 9,30 ч. – 13,00 ч.

Теми:

Основни промени на ЗДДС – 2020

1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;

2. Корекция на определението за доставка на стоки:

3. Корекция на някои дефиниции за „лично потребление”;

4. Отмяна на чл. 22, ал. 6 ЗДДС;

5. Последователно извършване на еднородна дейност – чл. 96, ал. 10, 11 ЗДДС;

6. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” – чл. 10б:

7. ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението – §1, т. 32;

8. „Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;

– свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;

9. Разделяне на основанията за регистрация за местни и чуждестранни лица (неустановени на територията на страната);

10. ФИСКСАЛНА ДИСЦИПЛИНА – КАСОВИ БЕЛЕЖКИ – чл. 118 ЗДДС

„Бързи поправки на 112 Директива” – „quick fixes”

1. Документи за доказване на ВОД на стока;

– чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 и чл. 53, ал. 1 ЗДДС;

– Деклариране на ВОД във ВИЕС Декларацията – засилено значение;

– регистрация по ДДС и ДДС номер – материално условие за признаване на 0 ставка;

2.Верижни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;

– същност на схемата – място на изпълнение, облагаемост;

Връзка с:

– ВОП по идентификация по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;

– тристранни операции по чл. 15 ЗДДС;

3. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”

–          същност на схемата; доказване – документи – регистри;

4. Промените свързани с намалената ставка на ддс от 01.07.2020г.

 

Модулът включва: лекции 9,30 – 13,00 , кафе пауза, печатен материал от лектора

 

Модул 2 начало 14,00 ч. – 17,30 ч.

Теми:

Недвижими имоти – правни и ДДС термини;

Видове имоти – УПИ, ПИ, сгради, части от сгради, самостоятелен обект – апартамент, магазин, офис, гараж;

Придобиване на собственост, видове нотариални актове, Предварителен договор;

Вещни права – Право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитути, право на ползване;

Съсобственост;

Сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС;

ДДС и УПИ;

ДДС и сгради и части от сгради, вкл. “не нови” сгради;

– корекция на данъчен кредит при продажба на „не нова” сграда или части от нея, за която е приспаднат данъчен кредит;

ДДС и прилежащ терен;

ДДС и право на строеж срещу т.нар. “обезщетение”;

Квалификация на вида на доставката за целите на ЗДДС;

Данъчно събитие;

Данъчна основа;

Апорт, преобразувания на търговски дружества и ДДС;

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” – чл. 10б:

ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението – §1, т. 32;

„Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;

– свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;

Други важни моменти:

Публична продан на недвижими имоти – чл. 131 ЗДДС;

Частни сделки – продажба, замяна, дарение, договор за издръжка и гледане;

Ипотеки – за свой и за чужд дълг;

Наследяване – по закон, по завещание, по завет, приемане на наследство по опис;

ЗУТ:- коефициент на интензивност, плътност на застрояване;- свързано строителство;

Модулът включва: лекции 14,00 – 17,30 , кафе пауза, печатен материал от лектора

 

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

Посочете след името си желания модул!!!

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за извършване на плащането.

За контакт:

тел. 08888 07 911   е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net     Денислава Рускова

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

 

 

Поради санитарните изискванията за осигуряване на дистанция между участниците, капацитетът на залите е намален и местата се запълват по реда на плащане, а не на записване!!!

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

ЦЕНИ:

Участие в един модул:

100 лв. без ДДС / 120 лв. с ДДС/ за участник

За предишни участници и групи от двама и повече участника от една организация 90 лв. без ДДС / 108 лв. с ДДС / за участник

 

Участие в двата модула:

180 лв. без ДДС / 216 лв. с ДДС/ за участник

За предишни участници и групи от двама и повече участника от една организация 160 лв. без ДДС / 192 лв. с ДДС/ за участник

 

Краен срок за записване и плащане на таксата при наличие на места: 14.09.2020 г.

 

РАЗПЛАЩАТЕЛНА ПОЛИТИКА и АНУЛАЦИИ
Всички такси за обучения се заплащат само по банков път!!!
За валидно се смята записване, по което е постъпило плащане по банкова сметка до указания краен срок.
Ако записването е извършено преди крайния срок за ранно записване и плащане, но плащането не е постъпило до изтичането му, то се дължи по-високата цена!!!
При отказ от участие в обучение до пет работни дни преди датата на обучението, се удържат 50 лв. от внесената сума за такса и останалата част се възстановява обратно на наредителя.
При отказ от участие в обучение в период по-малък от пет работни дни преди датата на обучение, се удържа 50% от внесената такса и останалата част от сумата се възстановява на наредителя.
При анулация в деня преди семинара, в деня на семинара или неявяване – заплатената такса не се възстановява и не се компенсира с друго участие!!!
Всички анулации се извършват в писмена форма на e-mail magisterd@abv.bg
Организаторите не носят отговорност за транспортни и други разходи на участниците, които не са включени изрично в цената на обучението!!!
Обучения могат да се отменят или отлагат при заболяване на лектор или други непредвидени форсмажорни обстоятелства, за които организаторите нямат вина.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia