Задължително обучение по безопасност и здраве при работа съгл. Наредба № РД-07-2

Приключило

27 януари 2023

Online

Задължително обучение по безопасност и здраве при работа съгл. Наредба № РД-07-2

Дата:

27 януари 2023, петък

Час:

09:30 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

27 януари 2023 г., 9.30 – 15.00 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектор: Пенка Митрева – началник отдел в ИА Главна инспекция по труда

Обучението е предназначено за:

длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд – специалистите по безопасност и здраве при работа;

лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа в предприятията;
членовете на комитетите и/или групите по условия на труд в предприятията;
специалистипо управление на човешките ресурси.

Обучението има за цел:

Придобиване и надграждане на знания относно изискванията на нормативната уредба за осигуряване на обезопасност и здраве при работа и ТПО.
Повишаване на професионалната компетентност по темите.
Обсъждане на казуси и провеждане на дискусии по теми, представляващи интерес от обучаемите.
Обсъждане на добра практика и пропуски при осигуряване на ЗБУТ и ТПО в предприятията.

Програма:

1. Организация по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа в предприятията. Нормативни изисквания. Добри практики. Пропуски в организацията. Дискусия.

Задължения на работодателя и длъжностните лица за осигуряване на ЗБУТ в предприятията;
Задължение на работниците и служителите за осигуряване на ЗБУТ;
.
2. Оценка на риска. Защо е необходимо да се извършва оценка на риска в предприятията? Добри практики. Пропуски при извършване на оценка на риска.

3. Инструктаж и обучение на работниците ислужителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ. Видове инструктажи. Пропуски при документиране на инструктажите. Необходимост от обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа.

4. Трудови злополуки. Причини за възникването им. Разследване на трудовите злополуки. Задължение на работодателите и на работниците. Застраховка за риск трудова злополука на работниците и служителите. Нормативно изискване.

5. Стрес на работното място. Мерки за ограничаване на риска при работа. Добри практики в предприятията

Участниците в семинара получават сертификат за участие.

Цена 110 лева без ДДС. До 6 януари – 15 % отстъпка от обявената цена