Workshop: Creative Storytelling with Dimitar Uzunov

Приключило

16 май 2019

Пловдив

Workshop: Creative Storytelling with Dimitar Uzunov

Дата:

16 май 2019, четвъртък

Час:

18:00 - 21:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Limacon Event Center , Пловдив, бул. Марица 154 А

За контакти:

E-Mail

За събитието

CREATIVE STORYTELLING: КАК ДА СЪЗДАДЕМ И РАЗКАЖЕМ ХУБАВА ИСТОРИЯ
Уъркшоп: Димитър Узунов

 

“The most powerful person in the world is the storyteller. The storyteller sets the vision, values and agenda of an entire generation to come” – Steve Jobs

ЗАЩО STORYTELLING: Storytelling – изкуството за разказване на истории – е изключително важно умение. Историите направляват и дават смисъл на живота ни. Хората се нуждаем от истории за да предаваме смисъл, ценности и надежда. Човешкото познание се основава на истории и човешкият мозък е когнитивна машина, която ни служи за да разбираме, помним и предаваме истории. Историите са отражение на човешката мисъл, тъй като хората мислим в разказвателни структури и най-често запаметяваме факти под формата на истории.

КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ: Този тричасов интензивен уъркшоп ще даде на участниците практически инструменти за това как да създадат хубава история и да я разкажат пред публика по завладяващ и заинтригуващ начин. Чрез игри и упражнения участниците в уъркшопа ще развият специфични умения и идеи за това как да създадат и да разкажат успешно хубава история. Участниците ще работят върху истории измислени от тях самите. В края на уъркшопа всеки един ще е създадал оригинална и ангажираща 3-минутна история.

КОГА: 18:00 – 21:00, 16.05.2019 (четвъртък)

КЪДЕ: Limacon Event Center – бул. Марица 154 А, Пловдив

ЗА КОГО: Уъркшопът е насочен към хора работещи върху собствени истории за артистични цели, за защита на кауза или с цел личностно развитие и за такива работещи върху развитието на истории с бизнес цели – за да са по-добри лидери и по-влиятелни хора.
Максимален брой участници: 10.

РАБОТЕН ЕЗИК: английски и български

КОЙ Е ДИМИТЪР УЗУНОВ: Димитър Узунов е театрален режисьор, сценарист и продуцент. Той притежава магистърска степен по приложни театрални науки от Университета Париж 8. Учил е и актьорско майсторство, театрална режисура и театрален мениджмънт в Brooklyn College (CUNY). През 2008 г. основава театрална компания Famille Mundi в Париж и оттогава е нейн артистичен директор. Съосновател е и съ-ръководител на Arte Urbana Collectif, който продуцира и организира различни събития в България и Европа. Организатор е на Summer Scriptwriting Base, международен образователен форум за писане на сценарии за различни изкуства и творчески индустрии. SSB събира всяко лято за десет интензивни дни с лекции и уъркшопи участници, лектори и ментори от цял свят. Той е режисьор и сценарист на осем театрални постановки във Франция и България и множество мултимедийни истории. Димитър Узунов редовно дава уъркшопи за разказване на истории, актьорско майсторство и режисура (Франция, България, Великобритания, САЩ, Египет, Литва и Азербайджан).

Уъркшопът CREATIVE STORYTELLING на Димитър Узунов бе обявен за едно от ДЕСЕТТЕ НАЙ-ДОБРИ КРЕАТИВНИ СЪБИТИЯ В ЛОНДОН през септември 2018: https://ericfestival.com/226-10-events-september/

РЕЗЕРВИРАЙТЕ СВОЕТО УЧАСТИЕ: https://epaygo.bg/3621386592

Събитието е част от проекта ДЪЛГИЯТ ПЪТ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ и е част от официалната програма на Пловдив – Европейска стoлица на културата 2019 и се реализира с подкрепата на Дирекция Култура на Столична община.
–––––––––––––––––––––

CREATIVE STORYTELLING: HOW TO CREATE AND TELL A GOOD STORY
workshop: Dimitar Uzunov

“The most powerful person in the world is the storyteller. The storyteller sets the vision, values and agenda of an entire generation to come” – Steve Jobs

WHY STORYTELLING: The art of storytelling is essential. Humans are story-driven creatures. We need stories to convey meaning, values and hopes. Human knowledge is based on stories and the human brain is a sort of cognitive machine necessary to understand, remember and tell stories. Stories mirror human thought, as humans think in narrative structures and most often remember facts in story form.

WHAT TO EXPECT: This 3-hour intense workshop will give the participants practical tools on how to create a good story and how to tell it in front of a life audience in a compelling and touching way. Through games and exercises the workshop participants will develop specific skills and ideas of what is successful storytelling. Workshop participants will work on their stories. Each one will create an original and engaging 3-minute story at the end of the workshop.

WHEN: 18:00-21:00, 16.05.2019 (Thursday)

WHERE: Limacon Event Center – 154A Maritsa Blvd, Plovdiv

FOR WHOM: The workshop is designed for people working on their own personal story for artistic purposes, for advocacy or personal development, and to people working on a story for professional purposes – to become better leaders and influencers.
Maximum number of participants: 10.

WORKING LANGUAGE: English & Bulgarian

WHO IS DIMITAR UZUNOV: Dimitar Uzunov is a theatre director, storyteller and producer. He holds a MA in Applied Theatre Studies from University Paris 8. He also studied Acting, Theatre Directing and Theatre Management in Brooklyn College (CUNY). In 2008 he founded Famille Mundi theatre company in Paris and since then he has been its artistic director. He is also a co-founder and co-director of Arte Urbana Collectif, a Sofia based artistic collective that produces and organizes various projects in Bulgaria and Europe. He is the organizer of Summer Scriptwriting Base (SSB), an international educational forum on scriptwriting for different arts and creative industries. SSB gathers each summer for two intensive weeks of lectures and workshops participants, speakers and mentors from all around the world. He has directed and written the scripts for eight theatre productions in France and Bulgaria and a numerous multimedia stories. Dimitar Uzunov gives regularly workshops on storytelling, acting and directing (France, Bulgaria, UK, USA, Egypt, Lithuania, and Azerbaijan).

CREATIVE STORYTELLING workshop with Dimitar Uzunov was ranked in the TOP 10 OF THE BEST CREATIVE EVENTS IN LONDON in September 2018 : https://ericfestival.com/226-10-events-september/

BOOK YOUR PLACE: https://epaygo.bg/3621386592

The worhshop is part of the THE LONG WAY TO THE STARS project included in the initiative Plovdiv – European capital of culture 2019 and is supported by the Culture programme of Sofia Municipality.