Семинар „Възлагане и участие в обществени поръчки по ЗОП и ППЗОП при действие на Централизираната електронна платформа (ЦАИС ЕОП)“

Приключило

1 октомври 2019

София

Семинар „Възлагане и участие в обществени поръчки по ЗОП и ППЗОП при действие на Централизираната електронна платформа (ЦАИС ЕОП)“

Дата:

1 октомври 2019, вторник

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел – гр. София, Конферентна зала, София, бул. Христо Ботев № 69

За контакти:

+359 898 92 94 02, E-Mail

Организатори:

АЛИСТА Трейнингс

За събитието

Лектор: МАРИАНА КАЦАРОВА

Мариана Кацарова е юрист и един от водещите експерти по в областта на обществените поръчки. От 2000 г. до 2005 г. работи като експерт-юрисконсулт в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, чийто правоприемник е Агенцията за държавна финансова инспекция. От 2005 г. до 2011 г. заема длъжността началник на отдел „Методология на одитната дейност“ в Сметната палата на Р България, а от 2011 г. е директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване

Актуалност на темата:
В края на 2019 г. процесите, свързани с възлагането на обществени поръчки в страната преминават към нов етап в своето развитие. Широко използваните електронни средства за комуникация са на път да се превърнат в стандарт и в тази област. Новата нормативна уредба на обществените поръчки от 2016 г. постави основите на електронизацията на поръчките, но с отлагателно действие. Три години по-късно правните норми са актуализирани във връзка с предстоящото поетапно въвеждане на изцяло електронно възлагане на обществени поръчки.

Ползата от семинара:

  • Чрез предлагания семинар лицата, ангажирани с възлагане на обществени поръчки ще се запознаят в детайли с новите положения в нормативната база в тази област.
  • Семинарът ще бъде посветен на практически въпроси, свързани с началото на действие на централизираната електронна платформа за обществени поръчки – ЦАИС ЕОП, считано от 01.11.2019 г.
  • По време на семинара ще бъдат представени нагледно активните модули на ЦАИС ЕОП.
  • Ще бъдат обхванати най-важните аспекти по регистрация в платформата, разпределение на ролите, подготовка и обявяване на обществена поръчка, подаване на оферти, работа на комисията, сключване на договор и електронно фактуриране.
  • Темите от програмата ще представляват интерес както за възложителите на обществени поръчки и техните експерти, така и за стопански субекти, участващи в обществени поръчки.
  • По време на дискусиите участниците ще имат възможност да отправят конкретни въпроси, да споделят добри и лоши практики и да обменят ценен опит.
  • Ще бъдат разгледани казуси, което ще допринесе за повишаване практическите умения на лицата, заетите с прилагане на тази материя.

 

Продължителност
Продължителността на семинара е до 8 астрономически часа.

Такса за участие
При регистрация и постъпило плащане до 30 август – 140 лв. без ДДС (168 лв. с ДДС) за един участник и 130 лв. без ДДС (156 лв. с ДДС) за участник при двама или повече участници от една организация.
При регистрация и постъпило плащане след 30 август – 160 лв. без ДДС (192 лв. с ДДС) за един участник и 150 лв. без ДДС (180 лв. с ДДС) за участник при двама или повече участници от една организация.
ВАЖНО: Всеки участник в семинара получава ваучер с отстъпка от 20 лв. за следващо обучение на Алиста Трейнингс. Ваучерът е валиден за следващите 12 месеца.

Участниците в семинара, желаещи да ползват хотелско настаняване в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел могат да се възползват от договорените за конкретното събитие преференциални цени. За резервации или въпроси, свързани с хотелското настаняване, моля пишете на ел. адрес: sales@bristolhotel.bg (лице за контакт Юлиана Тодорова).

Таксата за участие в семинара включва:
Лекционни и презентационни материали.
Помощни материали.
Индивидуални консултации с лектора.
Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
2 кафе-паузи, включващи: кафе, чай, вода и дребни сладки.
Издаване на Сертификат.
Ваучер с отстъпка от 20 лв. за следващо обучение на Алиста Трейнингс за следващите 12 месеца.
Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА
09.30 – 09.45 Регистрация на участниците и откриване на семинара.
09.45 – 11.15 Панел 1
• Регистрация в ЦАИС ЕОП, разпределяне на роли.
• Подготовка на обществена поръчка чрез платформата, използване на шаблони и образци, съставяне на график.
11.15 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 13.00 Панел 2
• Основни въпроси в условията на обществена поръчка:

обособени позиции;
обстоятелства за лично състояние;
критерии за подбор;
критерии за възлагане;
срокове.
13.00 – 14.00 Обедна почивка
14.00 – 15.30 Панел 3
• Обявяване на обществените поръчки чрез електронната платформа.
• Искане и даване на разяснения по условията на поръчката.
• Подготовка, окомплектоване и подаване на оферта чрез електронната платформа.
15.30 – 15.45 Кафе пауза
15.45 – 17.15 Панел 4
• Работа на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.
• Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа. Сключване на договор за обществена поръчка. Електронно фактуриране.
• Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява – особености при възлагане чрез електронната платформа.
17.15 – 17.30 Връчване на сертификати и закриване на семинара

СЕРТИФИЦИРАНЕ
На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация за участие може да направите като попълните регистрационната форма, на нашата интернет страница alista.bg. Трябва да изберете конкретния семинар, като след потвърждение от страна на Алиста Трейнингс за регистрацията Ви за семинара, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС EООД, ЕИК: 204951773
Банка: „Юробанк България“ АД (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02
Предвид интереса, който очакваме, изискването за максимален брой участници, както и технологичното време за отпечатване на сертификатите, крайният срок за регистрация за участие в семинара е до 26.09.2019 г., включително.