Обучение „ВАРНА: Поетапното въвеждане на ЦАИС „ЕОП“. Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки“

Приключило

5 февруари 2020

Варна

Обучение „ВАРНА: Поетапното въвеждане на ЦАИС „ЕОП“. Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки“

Дата:

5 февруари 2020, сряда

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Черно море, Варна

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви канят да вземете участие в обучение на тема:

Поетапното въвеждане на ЦАИС „ЕОП“
Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки чрез Централизираната автоматизирана информационна система „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“
Актуални казуси по ЗОП
Лектор: адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки

ДАТА: 05.02.2020 г., начало 9.30 ч.
МЯСТО: Варна, хотел Черно море

На семинара ще бъде представена Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“) и ще бъде разяснен начина на работа с нея.
Подробно ще бъде разяснено регистрацията на възложителя;Създаване на профил на възложителя в ЦАИС „ЕОП“, провеждане на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“, сключване и основания за изменение на договора за обществена поръчка;Електронно фактуриране и др.
Задълбочен анализ ще бъде направен и на промените в ЗОП.

9.00 – 9.30 ч. – Регистрация на участниците
09.30 – 11.00 ч. – Подготовка на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“:
1. Обща характеристика на ЦАИС „ЕОП“;
2. Действия на възложителя извън ЦАИС „ЕОП“:
• Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка;
• Изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка в съответствие с актуалната пазарна стойност на предстоящите за възлагане поръчки, определена в резултат на пазарни проучвания или консултации;
• Определяне на вида на процедурата; Обособени позиции;
• Основания за отстраняване от процедурата;
• Определяне на критериите за подбор и критерия за възлагане на обществената поръчка;
3. Действия на възложителя в ЦАИС „ЕОП“:
• Регистрация на Възложителя;
• Създаване на профил на възложителя в ЦАИС „ЕОП“;
• Определяне на ролите на служителите на възложителя;
• Обявяване на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“ ;
• Използване на шаблони и образците в системата;
• Съставяне на график за провеждането на процедурата;
• Условия и ред за изменение на условията на обществената поръчка;
11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза
11.30 – 13.00 ч. – Провеждане на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“:
• Регистрация и създаване на профил на участниците в системата;
• Особености при подаването на офертата чрез електронната платформа.
• Изключения за подаването на оферти чрез електронната платформа ;
• Провеждането на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“;
• Особености при отварянето, разглеждането и оценка на офертите в системата;
• Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа;
• Приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка;
13.00 – 14.00 ч. – почивка
14.00 – 15.30 ч. – Сключване на договора за обществена поръчка.
• Основания за изменение на договора за обществена поръчка;
• Електронно фактуриране;
• Нови правила при възлагането на обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица;
• Особености при използването на електронната платформа при събиране на оферти с обява и покана до определени лица;
• Анализ на често допусканите нарушения при възлагането на обществените поръчки.
15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза
16.00 – 17.30 ч. – Коментар на промени в ЗОП, които ще влязат в сила от 01.01.2020 г:
• Промяна в приложното поле на чл. 7, ал. 4 от ЗОП;
• Промяна на условията за възлагане на обществени поръчки „in house“ по реда на чл. 14, ал. 1 т. 5 и т. 7 от ЗОП;
• Изменение на чл. 21, ал. 2 от ЗОП – провеждане на пазарни проучвания и консултации за всички обществени поръчки, независимо от реда, по който се възлагат;
• Промяната чл. 36, ал. 1 от ЗОП – регламентира Регистъра за обществените поръчки, като част от платформата;
• Промяна на правилата за изпращане на информация за прекратяване на процедурите;
• Промяна в основания за отстраняване от процедурата – чл. 107, т. 5 от ЗОП;
• Промени в правилата за сключване на рамково споразумение – чл. 112а от ЗОП;
• Изменения в правилата за възлагане на конкретните поръчки чрез създадените от възложителите квалификационни системи;
• Представяне на ЕЕДОП вместо декларации, при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица (чл. 192, ал. 3).
Отговор на въпроси, поставени от участниците в семинара, по приложението на ЗОП.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:

Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки. В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения. Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.
Милана Кривачка е автор и на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания.
Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника “ Процедури по обществени поръчки в България и ЕС „.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение.
За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова

Обучението включва:

Лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, материал
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.
Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

ЦЕНИ
За един участник – 170 лв. без ДДС (204 лв. с ДДС)
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма –
160 лв. без ДДС (192 лв. с ДДС за участник)

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 03.02.2020 г.