Обучение „Варна: Актуални практически проблеми по прилагане на нормативната уредба в областта на устройството на територията и кадастъра“

25 юни 2020

Варна

Обучение „Варна: Актуални практически проблеми по прилагане на нормативната уредба в областта на устройството на територията и кадастъра“

Дата:

25 юни 2020, четвъртък

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Предстои уточняване, Варна

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви канят да вземете участие в обучение във Варна на тема:

АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА

Лектор: Савин Ковачев

ДАТА: ПРЕДСТОИ ПРЕНАСРОЧВАНЕ ЗА ЕСЕНТА НА 2020г., начало 9.30 ч.
МЯСТО: Варна (мястото ще обявим допълнително)

Поради създалата се екстремна ситуация в страната е възможно да се наложат промени в организацията на събитието, за които ще бъдете уведомени своевременно.

9.00 – 9.30 ч. – Регистрация на участниците
ПРИНЦИПНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНА ОСНОВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА:
1. Същност, роля и значение на общите и подробните устройствени планове за провеждане на устройствена политика на общинските съвети и за осъществяване на инвестиционни намерения на държавата, общините и другите инвеститори;
2. Взаимоотношения между общия устройствен план на общината и подробните устройствени планове.
3. Специфика на производствата по одобряване и изменение на ПУП. По- важни моменти, свързани с правомощията на кмета на общината и на общинския съвет. Новите разпоредби по отношение на ПУП за строителство на инфраструктурни обекти, както и ПУП с надобщинско значение (чл. 124а, ал. 9 ЗУТ).
4. Делегиране на функции по ЗУТ от кмета на общината и от главния архитект с оглед законосъобразно реализиране на правомощията им.

РОЛЯТА НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ВИЗИТЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ КАТО ФУНКЦИЯ НА ПУП И КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА НАЧАЛО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ :
1.Основни принципи на регулационното действие на ПУП по ЗУТ /вкл. ПУП по чл. 16 ЗУТ/.
2.Сравнение с действието на ПУП по ЗТСУ (отм.) и решаване на хипотези с действащи „заварени“ от ЗУТ планове, одобрени по реда на ЗТСУ.
3.Същност и роля на визите за проектиране. Алтернативи за стартиране на процеса на инвестиционно проектиране.
4.Производство по издаване на виза за проектиране на основание чл.140а ЗУТ и значението й за ускоряване процедурата по изработване и одобряване на инвестиционните проекти за ново строителство.
5.Специфика на договора за проектиране и авторски надзор. Взаимоотношение с договорите за надзор в проектирането и строителството.

ВРЪЗКАТА НА КАДАСТЪРА С УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ:
1.Съдържание на кадастралната карта и кадастралните регистри след последните промени в ЗКИР. Концепцията за „многоцелеви“ и „многослоен“ кадастър.
2.Специализирани кадастрални карти по чл.32 ЗКИР и специализирани карти за устройствено планиране.
3. Използване на информацията от КККР при създаване на ПУП и за стартиране на процеса по изработване на инвестиционни проекти. Презумпция за достоверност на данните в КККР.

ПРАВНА ПРИРОДА НА АКТОВЕТЕ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ПО ЗУТ. СПОСОБИ ЗА КОНТРОЛ:
1. Характеристика на подзаконовите нормативни актове, издавани от органите на местно самоуправление по ЗУТ и тяхната специфика.
2. Същност и значение на наредбите на общинските съвети, издавани на основание ЗУТ. Предели на компетентността на общинските съвети при приемане на наредбите. Обхват и съдържание на новопредвидените наредби за градската среда по чл. 13а ЗУТ.
3. Контрол за законосъобразност на актовете общинския съвет и кмета на общината, издавани по ЗУТ.
4. Специфика на контрола за законосъобразност на разрешенията за строеж, издавани от главните архитекти на общините. Възможни проблеми след отмяната на чл. 216 ЗУТ и промените в чл.156 ЗУТ.

ДИСКУСИЯ ПО ИЗНЕСЕНАТА МАТЕРИЯ, ПО ДРУГИ ВЪПРОСИ НА ЗУТ И ЗКИР. РЕШАВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУСИ

ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ И ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗУТ ОТ 2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:
Савин Ковачев – Консултант по ЗУТ, юрист, зам.–министър на регионалното развитие и благоустройството (2003 г. – 2009 г.). Експерт по въпросите на устройството на територията, кадастъра и геодезията, вещно и административно право, управление на общинската собственост, местното самоуправление, публична администрация, концесии, публично- частни партньорства и др. Автор е на “Коментар на ЗУТ” „Примерен правилник за управлението на общинската собственост”; „Строителен наръчник“; ръководител е на авторския колектив на изданието „Актуални въпроси на устройството на територията и строителството” и др.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова

Обучението включва:
Лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, материал
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.
Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА ПРИ ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ДО 30.08.2020 г. :
150 лв. без ДДС (180 лв. с ДДС) за един участник

ЦЕНИ
За един участник – 170 лв. без ДДС (204 лв. с ДДС)
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма –
160 лв. без ДДС (192 лв. с ДДС за участник)

За групи от 4 и повече участника от една организация – изпратете запитване за отстъпка!

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 10 дни преди датата!

БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56