В Русе: Семинар в два модула: Данъчните промени 2019 и годишното приключване на 2018 г.

Приключило

22 - 30 ян. 2019

Русе

В Русе: Семинар в два модула: Данъчните промени 2019 и годишното приключване на 2018 г.

Дата:

22 - 30 ян. 2019, вторник - сряда

Час:

09:30

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Вега, зала ВЕГА, Русе, ул. Александровска 48

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД

За събитието

www.magisterdixit.net

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на

семинар в два отделни модула в гр. РУСЕ

22.01.2019 г.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ

Промени – 2019

30.01.2019 г.

Промени в ЗДДС от 01.01.2019 г.

АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС

Лектори:

адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право

адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

Русе, хотел Вега, ул. Александровска 48, зала ВЕГА

МОДУЛ 22.01.2019г.
начало 9,30ч.
8 учебни часа, две кафе паузи, материал
ПРОМЕНИТЕ В ОСИГУРЯВАНЕТО – 2019
Регулация на електронната търговия.
Лектор:
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително законодателство
Теми:
Закона за бюджета на ДОО за 2019 г.
Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.

Промени в КСО.
Нов ред за изчисляване на пенсиите. Период, от който се изчислява индивидуалният коефициент. Определяне на минималния и на максималния размер на пенсиите.

Регулация на електронната търговия.
Нов вид осигурени лица – физически лица, които извършват търговска дейност без да са регистрирани като търговци. Ред за внасяне на осигурителни вноски. Облагане на доходите от електронна търговия с данък по ЗДДФЛ. Нови изисквания за издаване на фискална касова бележка и за регистрация в НАП преди започване на продажбите. Практика на Съда на Европейския съюз по темата.

Други промени
Подаване на декларации обр. № 1 и обр. № 6, приложения към Наредба Н-8/2005 г.
Промени в Директива ЕО 96/71 за командироване на работници
Допустим период на командироване. Дефиниране на понятието „възнаграждение“. Възстановяване на разходите при командировка – пътни, дневни и квартирни. Специални правила за командироване на работниците в сухопътния транспорт. Практика на СЕС за командироването на български работници.

Промени в Административнопроцесуалния кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Призоваване по електронен път. Обжалване на административните актове.

МОДУЛ 30.01.2019г.
начало 9,30ч.
8 учебни часа, две кафе паузи, материал
Актуални казуси по прилагане на ЗДДС и ППЗДДС от 2018г.
Промени в ЗДДС от 01. 01. 2019г.

Лектор:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС
Теми:
І. Промени ЗДДС 2019 г.
1. Накратко – далекосъобщителни услуги – чл. 21 се създават ал. 8 – 11:
2. Данъчна основа по чл. 27, ал. 1, изр. 1 ЗДДС – намаляване с разходи за изхабяване…
3. В чл. 31, т. 12 – услуги, свързани с непосредствени нужди за международен транспорт:
4. Посредничество за международно осиновяване – чл. 40, т. 4;
5. Инвестиционни консултации по чл. 33 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
6. Данъчна основа при ВОД „сам на себе си по чл. 7, ал. 4 ЗДДС” – чл. 52 ал. 2;
7. Специален режим „самоначисляване на ДДС при внос на стоки” – чл. 57, нови ал. 5 и 6, Нова глава 20а и Приложение 3:
8. Олихвяване на „вносни мита” – чл. 59, ал. 2 ЗДДС;
9. Корекционни промени на чл. 71 ЗДДС – проблемът по чл. 71, т. 5 ЗДДС;
10. Корекционни промени на чл. 73а, ал. 1 ЗДДС;
11. Право на данъчен кредит при последваща регистрация, свързан с начислен ДДС при предходна дерегистрация – чл. 76, ал. 2, т. 2 ЗДДС;
12. Допълнения – чл. 79а, нова ал. 8 и чл. 79б, нова ал. 7 – привеждане на ЗДДС в съответствие с чл. 66, ал. 12 ППЗДДС;
13. Удължаване на срока за внасяне на „последен” ДДС – чл. 89, нова ал. 2;
14. Дерегистрация по чл. 107, т. 4, буква „а“ ЗДДС – право на избор;
15. Съкращаване на 24 месечния срок по чл. 108, ал. 2 ЗДДС;
16. Прекратяване на ЮЛ(нетърговец) с ликвидация – „оставане по ДДС”;
17. Разширяване на обхвата на „необлагане” при дерегистрация по чл. 111 ЗДДС – изменение на чл. 111, ал. 2, т. 5 ЗДДС;
18. Електронен магазин и ЕКАФП(ЕУФП) – чл. 118 ЗДДС;
19. Регистър по чл. 124, ал. 7 и промяна на чл. 125, ал. 9 ЗДДС;
20. Нов вид ваучери – чл. 131а, 131б и 131в ЗДДС:
21. Отмяна на минималното обезпечение по чл. 176в ЗДДС;
22. Отмяна на санкция „запечатване” при нарушение на реда за ежедневно отчитане на оборотите от продажби;

ІІ. Промени на ППЗДДС ЮЛИ 2018;
1. Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС;
– ускорена регистрация – чл. 96, ал. 1, изр. второ(НОВО) ЗДДС;
– облагането по чл. 104, ал. 2 ЗДДС;
– ежедневно наблюдение на облагаем оборот;
– документи;
2. Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС;
– Справка за облагаем оборот;
– подаване на последна Справка – декларация;
3. Допълнения в разпоредбите за корекции на ползван данъчен кредит и изменения в правилата за тяхното извършване;
– определяне на брой години за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
– спиране на срок за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
– корекции по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС при дерегистрация преди края на годината;
– как се декларират корекциите по чл.79, чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
– еднократни;
– многократни(ежегодни);

ІІІ. Актуални въпроси и казуси по прилагането на ЗДДС;
1. Схеми на общностни доставки на стоки – проблеми;
2. Грешки при сделки с недвижими имоти;
3. Предварително зададени въпроси от участници в семинара;

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

Посочете и вариант избрани модули / модул
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение.
За контакт:

тел. 08888 07 911

е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

 

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение и отчитане на часове обучение, по признатите теми за външно обучение на одитори.

ЦЕНИ: (всички посочени цени са за един участник в съответния модул или комбинация от модули)

 

Участие в един модул

120лв. без ДДС / съответно 144 лв. с ДДС

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 110 лв. без ДДС / съответно 132 лв. с ДДС

 

Участие в два модула

220 лв. без ДДС / съответно 264 лв. с ДДС

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 210 лв. без ДДС / съответно 252 лв. с ДДС

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia