Курс „Управление на човешките ресурси“

Дата:

25 ян. - 3 мар. 2021, понеделник - сряда

Час:

18:30 - 21:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

http://obc-hermes.com

За контакти:

Даниела Велкова, 0886 984620, 0885755867 , E-Mail

За събитието

Професионално обучение по част от професията „Икономист“ – модул „Управление на човешките ресурси„.

Хорариум: 48 уч. часа.

Занятия: присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая.

Курса е с практическа насоченост и е организирано в два модула:

МОДУЛ 1 – ТРЗ и личен състав

Кодекс на труда

• Възникване и изменение на трудовото правоотношение;

• Работно време и почивки;

• Отпуски. Видове отпуски;

• Прекратяване на трудовото правоотношение.

Кодекс за социално осигуряване

• Държавно обществено осигуряване;

• Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване;

• Обезщетения за майчинство;

• Парични обезщетения при безработица;

• Задължително пенсионно осигуряване;

Упражнения

• Изготвяне на ведомости за заплати;

• Оформяне на документи – декларации 1 и 6.

• Изготвяне на УП 2 и УП 3. Ползва се специализиран програмен продукт – ТРЗ и личен състав.

МОДУЛ 2 – Подбор и оценка на персонала

• Подбор на персонал;

• Методи за подбор на персонал;

• Оценка на персонал;

• Програми за развитие на персонала;

• Мотивация на персонала;

• Упражнения.

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по  образец  3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по-високо образование.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.