Уебинар „Въпроси по годишното счетоводно приключване на 2020 г. Промени в ЗКПО, които следва да бъдат взети предвид текущо през 2021 г.“

Приключило

24 март 2021

Online

Уебинар „Въпроси по годишното счетоводно приключване на 2020 г. Промени в ЗКПО, които следва да бъдат взети предвид текущо през 2021 г.“

Дата:

24 март 2021, сряда

Час:

09:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Тодор Стоянов, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

24 март 2021 г., 9.30 – 15.30 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектор: Димитър Войнов

  1. Нови моменти в годишното приключване на 2020 г.:

Данъчни ефекти от Covid-19
Надвнесен корпоративен данък за 2020 г.
Промени в ГДД за 2020 г.
Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
Промени в регулирането на слабата капитализация
Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната

2. Въпроси по годишното приключване на 2020 г.:

Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)
Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)
Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
Пренасяне на данъчна загуба
Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
Данък върху разходите
Други

3. Промени в ЗКПО през 2021 г., които следва да бъдат съобразени текущо през 2021 г.

Цена 120 лева без ДДС.  Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.  В цената са включени лекции и материали.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.