Уебинар „Трудовото законодателство – актуални казуси“

Приключило

28 септември 2021

Online

Уебинар „Трудовото законодателство – актуални казуси“

Дата:

28 септември 2021, вторник

Час:

09:30 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

28 септември 2021 г., 09.30 – 15.00 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектор: Теодора Дичева – специалист по трудово право

1. Новите моменти в разпоредбите, регламентиращи контролната дейност и правомощията на инспекторите по труда. Процедурата за сключване на споразумение в административнонаказателното производство – предимства и ограничения.

2. Възможностите, които дава Кодексът на труда при разпределение на работното време: удължено, непълно и гъвкаво работно време, разпокъсано работно време и ненормиран работен ден. Време на разположение и дежурство. Особености при въвеждане на работа на смени при установено подневно и сумирано отчитане на работното време.

3. Законови изисквания към работодателите при сключване на трудов договор: законово и договорно съдържание, възможности и ограничения при оформянето на съдържанието на трудовия договор. Длъжностната характеристика – основен документ, който работодателят следва да изготви – съдържание и изисквания при изготвянето и връчването.

4. Видове трудови договори – основен и допълнителни, безсрочен и срочни: особености и изисквания към договорите. Възможност за трансформация на срочния трудов договор в безсрочен и изменение на безсрочния трудов договор в срочен. Срок на изпитване – знаете ли всички особености за него.

5. Важните законови изисквания във връзка със специалната закрила на работниците и служителите при прекратяване на трудовото правоотношение. Задълженията на работодателя, свързани с правата на трудоустроените работници и служители.

6. Търсене на пълна и ограничена имуществена отговорност от работника или служителя, от лице с ръководни функции и от материално отговорно лице. Бригадна и отчетническа отговорност. Разлики между имуществена и дисциплинарна отговорност.

Цена 120 лв. без ДДС. До 4 септември – 15 % отстъпка от обявената цена.