Уебинар „Промени в ЗКПО, ЗДДС и ЗДДФЛ за 2021 г. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване“

Приключило

14 - 15 ян. 2021

Online

Уебинар „Промени в ЗКПО, ЗДДС и ЗДДФЛ за 2021 г. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване“

Дата:

14 - 15 ян. 2021, четвъртък - петък

Час:

09:30 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Тодор Стоянов, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

14 – 15 януари 2020 г., 9.30 – 17.00 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова

До 7 януари – 15 % коледна отстъпка от цената

Програма:

14 януари (четвъртък)

9.30 – 13.00 ч. Промени в ЗДДС за 2021 г. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС

Промени, свързани с въвеждане разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки и на Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки:
вътреобщностни дистанционни продажби на стоки
дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
вътрешни дистанционни продажби
доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс
Други промени

13.45 – 17.00 ч. Промените за 2021 г. и годишно облагане на доходите по ЗДДФЛ за 2020 г. 

Лектор Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ

Промените в ЗДДФЛ за 2021 г.

Годишно облагане на доходите, придобити от физическите лица и прилагане на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2020 г. Ангажименти на работодателите във връзка с годишното изчисляване на данъка върху доходите от трудови правоотношения.
Особености при подаването на информация в НАП със Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица и Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения, както и извършването на корекции. Казуси от практиката.
Попълване и подаване на годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2020 г. Практически примери.
Предоставяне на информация за доходи на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС за целите на задължителния автоматичен обмен.
Дискусия и разглеждане на други актуални теми по ЗДДФЛ.

15 януари (петък),  9.30 – 17.00 ч. Закон за корпоративното подоходно облагане. Лектор

Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство

Очаквани промени в ЗКПО през 2021 г.:

Промяна в срока за подаване на ГДД и срока за внасяне на корпоративния данък
Промяна в срока за публикуване на ГФО (промяна в ЗСч.)
Промяна в авансовите вноски
Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж
Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер
Промени в преотстъпването на данък
Промени в данъците върху разходите
Други промени

2. ЗКПО и Covid-19:

Данъчно третиране при промяна в наемните отношения и други търговски взаимоотношения
Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2020 г. и данъчното й рег.улиране
Данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС
Данъчно третиране при обезценяване на активи
Други

3. Нови моменти в приключването на 2020 г.:

Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
Промени в регулирането на слабата капитализация
Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък
Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
Хибридни несъответствия
Други промени

4. Годишно данъчно приключване на 2020 г.:

Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)
Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)
Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
Пренасяне на данъчна загуба
Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
Данък върху разходите
Други

5. Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО.

Цена до 7 януари с 15 % коледна отстъпка – 230 лв. без ДДС. Цена след 7 януари – 270 лв. без ДДС