Уебинар „Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2021 г.“

Приключило

2 - 3 Дек. 2021

Online

Уебинар „Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2021 г.“

Дата:

2 - 3 Дек. 2021, четвъртък - петък

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

2 – 3 декември 2021 г., 9.30 – 17.00 ч.
Онлайн семинар
Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова

До 19 ноември  – ранно записване с 15 % отстъпка

Програма:

2 декември
I. 9.30 – 13.15 ч.  –  ЗДДС – актуални въпроси. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС

1..Преглед на промените в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.07.2021 г. – новите правила относно облагането с данък върху добавената на дистанционните продажби на стоки в ЕС

вътреобщностните дистанционни продажби на стоки
дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
доставки на стоки при условията на дистанционни продажби, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс
2. Прилагане на ЗДДС във връзка с доставки, по които получатели са лица от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

3. Практика на НАП във връзка с промените за 2021 година

4. Дискусия

II. 14.00 – 17.00 ч. –  Годишно облагане на доходите на физическите лица през 2021 г., Актуални казуси при прилагането на ЗДДФЛ. Лектор Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ

1. Промените в ЗДДФЛ в сила от 1 януари 2021 г.

2. Актуални моменти при годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица и прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2021 г. Ангажименти на работодателите и за физическите лица. Ползване на данъчните облекчения.

3. Предоставяне на информация в НАП със справките по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица и по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения. Актуални казуси от практиката.

4. Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. Нови моменти и особености при попълване на декларацията и ползване на данъчните облекчения.

5. Предоставяне на информация за целите на задължителния автоматичен обмен за доходи на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС.

6. Дискусия и други актуални въпроси по прилагането на ЗДДФЛ.

3 декември

ЗКПО – Актуални въпроси. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2021 г. Лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство

1. Промени в ЗКПО през 2021 г.
Промяна в авансовите вноски. Нови важни дати до края на годината
Ефекти от промяната в срока за подаване на ГДД и публикуване на ГФО
Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж
Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер
Промени в преотстъпването на данък
Промени в данъците върху разходите
Други промени
2. Актуални въпроси
Счетоводно отчитане и данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС за подкрепа на бизнеса в следствие на Covid-19. Практика на Министерство на финансите и НАП – писма
Счетоводно отчитане и данъчно третиране при промяна в наемите в следствие на Covid-19. Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2021 г.
Надвнесен годишен корпоративен данък
3. Въпроси по годишното данъчно приключване на 2021 г.:
Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)
Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)
Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели: разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС; разходи за изграждане или подобрение на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
Данъчен амортизационен план
Пренасяне на данъчна загуба
Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
Данък върху разходите
Други
4. Други въпроси по практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО
Цена  до 19 ноември с 15 % отстъпка – 256 лв. без ДДС.