Уебинар “Финанси за мениджъри“

Дата:

18 март 2021, четвъртък

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Тодор Стоянов, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

18 март 2021 г., 10.00 – 17.00 часа
Онлайн семинар
Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ

При успешното завършване на този семинар Вие ще бъдете в състояние да:

  • сравнявате и различавате връзката между: приходи и постъпления; разходи и плащания; активи и пасиви; печалба и парични постъпления, чрез съставяне и интерпретиране на отчетите за доходите, баланс и отчета за паричния поток.
  • познавате различните видове разходи и тяхната роля в ценообразуването.
  • управлявате по-добре работния си капитал и да предотвратявате краткосрочна ликвидна криза.

Съществени понятия

За да постигнете целта на семинара, Вие ще имате нужда да усвоите следните основни понятия:

Същността и обхвата на финансите във фирмата.
Финансови понятия: активи, пасиви, приходи, разходи, постъпления и плащания.
Финансови отчети: видове, цел, анализ.
Паричните потоци и интерпретация.
Управление на работния капитал – вземания, материални запаси и задължения към доставчици.
План на семинара:

9.45 – 10.00 ч. Вход в онлайн платформата

10.00 – 12.00 ч.

1. Преглед на основните финансови понятия. Финансови отчети.

Същност на основите финансови понятия. Актив, пасив, приход, разход, постъпления, плащания.
Видове финансови отчети – отчет за доходите, отчет за паричния поток, баланс.
Запознаване с различните видове разходи и начин на представянето им.
Примери по темата.
12.00 – 13.00 ч. Почивка

13.00 – 15.00 ч.

2. Интерпретация на финансовите отчети.

Как да четем финансовите отчети.
Управление на работния капитал и ликвидността.
Риск и задлъжнялост.
Примери по темата.
15.00 – 15.30 ч. Почивка

15.30 – 17.00 ч.

3. Разглеждане на финансови отчети на избрани от участниците фирми.

Всеки участник представя финансови отчети на избрана от него/нея фирма. С помощта на лектора се правят съждения за рентабилността, ликвидността и риска на всяка фирма.

За целта участниците в семинара трябва предварително да подготвят за представяне Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите и Отчет за паричните потоци на избрана от тях фирма.

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Семинарът ще се проведе на платформа ZOOM.

Цена 250 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.