Уебинар „Данъчно третиране по ЗКПО на дълготрайните активи. Данъчен амортизационен план“

24 септември 2021

Online

Уебинар „Данъчно третиране по ЗКПО на дълготрайните активи. Данъчен амортизационен план“

Дата:

24 септември 2021, петък

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

24 септември 2021 г., 9.30 – 13.30 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство

1.Дълготрайни (нетекущи) активи

ДМА
нематериални активи
инвестиционни имоти
финансови активи
биологични активи

2. Амортизируеми активи

за счетоводни цели
за данъчни цели

3. Данъчни амортизируеми активи

данъчни дълготрайни материални активи
данъчни дълготрайни нематериални активи
инвестиционни имоти (сгради)
амортизируеми активи с право на ползване по договори за финансов лизинг, съгласно МСС, признати при лизингополучатели
разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
други

4. Данъчен амортизационен план

категории активи
стойности на активите
завеждане на активите
начисляване на данъчни амортизации (данъчна политика и данъчно планиране)
запазване или промяна на стойностите на активите
последващи оценки (преоценки) на активите
подобрение на активи
отписване на активи
апорт на активи
брак на активи
активи, придобити с финансиране (пълно или частично)
провизии, свързани с активи

5. Амортизиране на ДМА

принципи при амортизиране за счетоводни и данъчни цели
счетоводни и данъчни амортизации
амортизиранезапочване
временно спиране
прекратяване
амортизиране при подобрение на актив
амортизиране на отделни компоненти на актив
влияние на преоценките на активите върху начисляването на амортизации
счетоводни разходи, които водят до признаване на данъчен амортизируем актив
други

Цена 100 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.