Обучение „ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ (GDPR), създаване на ДОКУМЕНТАЦИЯ, ТРУДОВО ДОСИЕ.“

Приключило

27 - 28 юни 2019

София

Обучение „ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ (GDPR), създаване на ДОКУМЕНТАЦИЯ, ТРУДОВО ДОСИЕ.“

Дата:

27 - 28 юни 2019, четвъртък - петък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

гр. София, зала, ет. 4, София, ул. Христо Белчев 8

За контакти:

Надя Стайкова, 0886847933, E-Mail

Организатори:

Проадвайс ЕООД

За събитието

Интерактивен курс за трудовите правоотношения с много казуси и съдебна практика по тях. Нови моменти в законодателството. Защита на личните данни.

 

ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ (GDPR), създаване на ДОКУМЕНТАЦИЯ, ТРУДОВО ДОСИЕ. Интерактивен курс.

 

ПРОГРАМА

Трудови правоотношения

20 юни 2019 год.

9:30 – 17:30

Последните изменения в Кодекса на труда и прилагането им

Нови задължения за работодателите да наемат хора с увреждания

Трудови правоотношения

Сключване и изменение на трудовото правоотношение

Съдържание и основни елементи на трудовия договор.
Особености при работа на повече от един трудов договор (при същия или друг работодател).
Трудов договор – сключване и видове (по чл. 114, срочни, допълнителен).
Други договори за работа (граждански, от разстояние, за стажуване и др.).
Изменение на трудовия договор– основания и казуси

Кафе пауза

Често допускани грешки от работодателя. Съдебна практика.
Необходими документи при възникване и прекратяване на трудовото правоотношение и при администриране на другите договори. Срокове за подаване на информацията в НАП.
Длъжностна характеристика – основен правен инструмент за защита интересите на работодателя

Автобиография

Други лични документи на работника (дипломи, удостоверения, сертификати)

Документи относно здравословното състояние на работника

Документи при постъпване на работа съобразно нормативите за защита на личните данни

Трудова книжка – записи. УП-2 и УП-3.

Обедна почивка

Задължителни вътрешно фирмени нормативни документи – създаване и съхранение

Заповеди
Книги и регистри
Правилник за вътрешния трудов ред, съдържание, наличност и важност
Вътрешни правила за работната заплата
Структура и щатно длъжностно разписание на предприятието, кога се променя

Кафе пауза

Работно време

Видове работно време, режими на работа и документация за тях
Промяна на режима на работа – нормативни рестрикции, проверки от ИТ
Сумирано изчисляване на работното време (СИРВ)- въвеждане, документиране, отчитане
Практически упражнения по трудовите правоотношения, решаване на казуси, дискусия

 

21 юни 2019 год.

9:30 – 17:30

Отсъствия от работа, документация

Отпуски – ползване, отлагане, давност, изключения
Отпуск по болест – нормативна уредба, особености
Отпуск по майчинство, особености и примери
Отпуск за обучение, отпуск на редовни студенти, работещи по ТД
Служебни и творчески отпуски
Други отсъствия – видове (сватба, раждане на дете, явяване в съда, обществена дейност и др.), основания и начини на ползване

Кафе пауза

Прекратяване на трудовото правоотношение

Промени при пенсиониране през 2019 г.
Прекратяване на трудовия договор – основания и казуси, уволнения, съкращения, обезщетения. Последен работен и първи неработен ден
Прекратяване на трудовия договор поради спиране на работа за повече от 15 дни.
Прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата.
Прекратяване на трудовото правоотношение, когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.

Обедна почивка

Прекратяване на трудовото правоотношение поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях.
Прекратяване на трудовото правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор.
Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник.
Обработване на лични данни по Регламента и новия Закон за защита на личните данни

Вътрешни правила за обработване на лични данни
Задължения и отговорности
Водене на регистри
Техническо осигуряване защитата на данни
Събиране, обработване, съхраняване, заличаване и унищожаване на данни

Кафе пауза

Трудови досиета – водене по правилата на Регламента

1. Документи при постъпване на работа съобразно Регламента.

2. Документи при прекратяване на трудовите правоотношения.

3. Срокове и начини на съхранение на документите в трудовите досиета.

4. Изисквания за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие.

Практически занимания

Изработване на примерни документи по изискванията на Регламента

Изработване на примерни декларации и съгласия за служителите и работниците

Разглеждане на казуси, въпроси, дискусия

Такса за 1 участник – 320 лв. крайна цена. За втори и следващ участник от една фирма – 290 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи.

Участниците получават сертификат.

Срок за записване: до 18.06.2019 г.

Плащането се извършва: по банков път, след регистрация. Организация: „Проадвайс Ко“ ЕООД Банка: Първа инвестиционна банка АД IBAN: BG34FINV91501014952806 Oснование: дата на семинара и име на вашата организация.

За контакт:
Тел.: 0886847933
office@proadvisebg.com
www.proadvisebg.com