Обучение „ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. Нови правила за документиране на сделки между свързани лица. Актуални промени в ДОПК“

6 март 2020

София

Обучение „ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. Нови правила за документиране на сделки между свързани лица. Актуални промени в ДОПК“

Дата:

6 март 2020, петък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София, София, ул. Росарио 1

За контакти:

Симеон Димитров, 0894 765 354, E-Mail

Организатори:

ZOP Trainings

За събитието

Приети са промени в ДОПК, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 64 от 13.08.2019 г. Създадена е нова глава осем “а” , с която се въвеждат правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване.

Дружествата и едноличните търговци, които попадат в обхвата на задължението за изготвяне и поддържане на документация за трансферно ценообразуване, трябва започнат да правят това от 01.01.2020 г. за сделките си със свързани лица след тази дата.

Лица, които попадат в обхвата на новите правила за документиране:

Новите правила са задължителни за дружествата, които дължат корпоративен данък и за едноличните търговци, които формират данъчен финансов резултат по правилата на ЗКПО, и които имат сделки със свързани лица („контролирани сделки“) през съответната данъчна година, които надвишават – балансова стойност на активите – 38 млн. лв., и нетни приходи от продажби – 76 млн. лв., или средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.

Санкциите при неспазване на новото задължение могат да достигнат до 0.5% от стойността на сделките, които е следвало да бъдат документирани.

ПРОГРАМА И ТЕМИ:

1. Какво е трансферно ценообразуване (“ТЦ”)?
2. Документиране на трансферните цени – общи правила и специфични изисквания съгласно промените в ДОПК.
3. Изготвяне на документално досие по ТЦ съглано последните промени в ДОПК – съдържание и методология.
4. Международни аспекти и тенденции.
2.1. Haсоки на ОИСР от юли 2010 г.
2.2. Новите насоки на ОИСР от юли 2017 г.
2.3. Принцип на независимите пазарни отношения – arm’s length principle
4. Методи за определяне на трансферни цени:
4.1. Традиционни методи:
4.1.1. Метод на сравнимите неконтролирани цени;
4.1.2. Метод на пазарните цени;
4.1.3. Метод на увеличената стойност.
4.2. Нетрадиционни/транзакционни методи:
4.2.1. Метод на разпределената печалба;
4.2.2. Метод на транзакционната нетна печалба (МТНП).
5. Как информацията от автоматичния обмен на отчети по държави може да се ползва от органтие по приходите при анализ на трансферните ви цени?
6. Обзор на съдебната практика, която е относима към сделки между свързани лица.
7. Заключителни бележки. Дискусия и коментари.

Местата са ограничени! Запазете место сега!