ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. Нови моменти за документиране на трансферните цени в България.

18 ноември 2021

Online

ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. Нови моменти за документиране на трансферните цени в България.

Дата:

18 ноември 2021, четвъртък

Час:

09:30 - 15:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Симеон Димитров, 0894 765 354, E-Mail

Организатори:

ЗОП Трейнингс ООД

За събитието

Приети са промени в ДОПК, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 64 от 13.08.2019 г. Създадена е нова глава осем “а”, с която се въвеждат правила за изготвяне на до­ку­мен­та­ция за трансферно ценообразуване.

Дружествата и едноличните търговци, които попадат в обхвата на задължението за из­гот­вя­не и поддържане на документация за трансферно ценообразуване, трябва за­поч­нат да правят това от 01.01.2020 г. за сделките си със свързани лица след тази дата.

ЗА КОГО Е ТОВА ОБУЧЕНИЕ?

Новите правила са задължителни за дружествата, които дължат корпоративен данък и за едноличните търговци, които формират данъчен финансов резултат по правилата на ЗКПО, и които имат сделки със свързани лица („контролирани сделки“) през съответната данъчна година, които надвишават балансова стойност на активите – 38 млн. лв., и нет­ни приходи от продажби – 76 млн. лв., или средна численост на персонала за от­чет­ния пе­ри­од – 250 души.

Санкциите при неспазване на новото задължение могат да достигнат до 0.5% от стой­ност­та на сделките, които е следвало да бъдат документирани.

ВОДЕЩ:

Адв. Георги Денборов – адвокат на самостоятелна практика с дъл­го­го­ди­шен опит в меж­­­ду­­на­­род­­но­­то и вътрешно данъчно право и преподавател по финансово право. (За по­ве­че ин­фор­ма­ция вижте в панела „Лектори“)

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

1. Какво е трансферно ценообразуване (“ТЦ”)?

2. Документиране на трансферните цени – общи правила и специфични изисквания съгласно предстоящите промени в ДОПК.

3. Изготвяне на документално досие по ТЦ съгласно последните промени в ДОПК – съдържание и методология.

4. Международни аспекти и тенденции.

 • Haсоки на ОИСР от юли 2010 г.
 • Новите насоки на ОИСР от юли 2017 г.
 • Принцип на независимите пазарни отношения – arm’s length principle

5. Методи за определяне на трансферни цени

 • Традиционни методи:
  • Метод на сравнимите неконтролирани цени
  • Метод на пазарните цени
  • Метод на увеличената стойност
 • Нетрадиционни/транзакционни методи:
  • Метод на разпределената печалба
  • Метод на транзакционната нетна печалба (МТНП)

6. Корекции в резултат на трансферно ценообразуване:

 • Корекции по инициатива на задължените лица:
  • Процесуални възможности при корекции в трансгранична ситуация
  • Процесуални възможности при корекции в рамките на държавата
 • Корекции по инициатива на приходната администрация:
  • Процесуални възможности при корекции в трансгранична ситуация
  • Процесуални възможности при корекции в рамките на държавата
   ДДС ефекти при корекции на трансферни цени

7. Обзор на съдебната практика, относима към сделки между свързани лица.

ОНЛАЙН УЧАСТИЕТО Е ОГРАНИЧЕНО!  ЗАПАЗЕТЕ МЯСТО СЕГА!

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

245.00 лв. без ДДС на участник

Специални отстъпки:
• 10% при регистрация до 31 октомври 2021 г.

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ от тук!