Шумен: ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г.Промени и актуална практика по ЗДДС – 2021 в два модула

4 - 19 Ное. 2021

Шумен

Шумен: ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г.Промени и актуална практика по ЗДДС – 2021 в два модула

Дата:

4 - 19 Ное. 2021, четвъртък - петък

Час:

09:30 - 15:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Шумен, Шумен

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Присъствен семинар в два модула в гр. Шумен на тема:

04.11.2021г.
МОДУЛ 1 ЗКПО
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г.
Последни актуални промени в ЗКПО
Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ

19.11.2021
МОДУЛ 2 ЗДДС
АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС ПРЕЗ 2021г.
Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ

04.11.2021г. МОДУЛ 1 ЗКПО
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г.
Последни актуални промени в ЗКПО
Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ
Теми:
I. Промени в ЗКПО през 2021 г.:
• Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
• Промени в регулирането на слабата капитализация
• Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък
• Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
• Хибридни несъответствия
• Други промени за 2022 г.
II. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2021 г.:
• Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи, други)
• Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
• Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС, сделки на регулиран пазар)
• Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
o разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
o разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
• Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
• Пренасяне на данъчна загуба
• Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
• Данък върху разходите
• Други
IV. Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

Модулът включва:лекции 9,30 – 15,30ч. , кафе паузи, материал на ел. поща, пособия за писане

19.11.2021г. МОДУЛ 2 ЗДДС
АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС ПРЕЗ 2021г.
Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ
Теми:
Промени в ЗДДС от 2021г.
– ДВ 104/2020 г.
НОВИ РЕЖИМИ за дистанционни(интернет) продажби на стоки на данъчно незадължени лица (основно ФЛ) – в сила от 01.07.2021 г.
Общи положения и определения
КОНКРЕТНИ СХЕМИ за дистанционни продажби
Общи положения
1. Дистанционни продажби на стоки на ФЛ в режим износ
2. Дистанционни продажби на стоки на ФЛ в режим „между трети страни”
3. Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки към ЕС страни
4. Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни
Интернет търговия и „електронен магазин” по Наредба № Н- 18
Прилагане на СУПТО.Кога СУПТО е доброволно и кога задължително
– ДВ 107/2020 г.
Доставка на ваксини срещу COVID-19 и на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19
Доставки от или до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Други
Някои практически проблеми по ЗДДС
Пазарни цени между свързани лица
Облагане на наем на жилище
Корекция на данъчен кредит по чл. 79, ал. 2 и ал. 3 ЗДДС;
Ускорената регистрация по чл. 96, ал. 1, изр. 2 ЗДДС;
Съпътстващи доставки
Автоматична регистрация по чл. 132 ал. 3 ЗДДС
Други
Дискусия

Модулът включва:лекции 9,30 – 15,30ч., кафе паузи, материал на ел. поща, пособия за писане

Залата ще съобщим допълнително, с цел съобразяване с мерките за безопасност. Възможни са корекции в темите, съобразно актуалното състояние на законодателството.

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
Г-жа Виолета Стоянова – представител на МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД за регион Шумен
Тел. 0897968129 054 820569 e-mail: violeta.s1@abv.bg

тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова управител на Магистер Диксит ЕООД

След записването ще Ви изпратим проформа фактура с данните за плащане.

Посочете и вариант избрани модули / модул

Специална оферта при записване и плащане за двата модула до
20.10.2021г. 200 лв. без ддс / 240 лв с ддс/ за участник

Цени :

Участие в един модул:
130лв. без ддс/156лв. с ддс / за участник
За предишни участници и групи от двама и повече участника от една организация 120лв. без ддс/ 144лв. с ддс / за участник

Участие в двата модула:
240лв. бед ддс/ 288лв. с ддс / за участник
За предишни участници и групи от двама и повече участника от една организация
220лв. без ддс/ 264лв. с ддс /за участник

Поради санитарните изискванията за осигуряване на дистанция между участниците, капацитетът на залите е намален до 30% от местата и те се запълват по реда на плащане, а не на записване!!!

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

В случай на невъзможност за провеждане на присъствено обучение, поради недостатъчен брой желаещи или забрана от страна на властите, на участниците ще бъде предложен онлайн вариант с отстъпка от цената или възстановяване на сумата.