Сертификационен курс „Успешният мениджър“

Дата:

4 - 26 окт. 2023, сряда - четвъртък

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

В този курс разглеждаме най-важните теми и инструменти в областта на управлението.

Целта на курса е да снабди участниците с нужните знания и умения за успешното управление на различни по вид, форма и размер организации. Акцент се поставя върху управлението на човешките ресурси, ефективната комуникация, разрешаването на конфликти, мотивацията и управлението на екипи и умелото управление на финансите на организацията.

Курсът завършва с полагането на изпит, в онлайн формат, на базата на който се издава сертификат.

Курсът съдържа следните модули:

Модул: “УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” – 4 и 5 октомври 2023 г. – 09.30 – 12.45 ч.

Сред най-важните теми на модула са:

– Управление на времето, енергията и вниманието
– Възлагане на задачи и проследяване на изпълнението, делегиране
– Поставяне на мотивиращи цели и периодична оценка на представянето
– Комуникационни умения за управление и развитие на служителите

Модул: “ЕФЕКТИВНАТА КОМУНИКАЦИЯ. УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ” – 11 и 12 октомври 2023 г. – 09.30 – 12.45 ч.

В модула ще бъдат разгледани: елементите на комуникационния процес, инструментите на вербалната, паравербалната и невербалната комуникации, как да ги разпознаваме и използваме за максимално въздействие, принципите и примери за неагресивна комуникация, подходите и инструментите на ефективната комуникация, инструментите и примери за превенция, стратегии и препоръчителен процес за следване при разрешаване на конфликти.

Обучението ще разшири познанията и ще надгради уменията Ви в областите на възникването, превенцията, управлението и разрешаването на конфликти, което ще увеличи Вашия принос в укрепването на микроклимата, а оттам – в резултатите.

Ще участвате в редица дискусии, един казус – ролева игра и два теста.

Модул: “УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ” – 18 и 19 октомври 2023 г. – 09.30 – 12.45 ч.

Сред най-важните теми на модула са:

– Мотивация на екипа
– Изграждане на пълноценните екипи
– Фокус върху резултатите
– Поставяне на цели и управление на представянето

Модул: “УПРАВЛЕНСКИ ФИНАНСИ” – 25 и 26 октомври 2023 г. – 09.30 – 12.45 ч.

Предназначението на модула е да снабди курсистите с ключовите принципи и техники на финансовия мениджмънт. Ще бъдат преподадени основните и най-ефективни инструменти на финансовото управление, заедно с тяхното конкретно практическо приложение.

В модула се разглеждат ключовите области на финансовия мениджмънт, като анализът на финансовите отчети, управлението чрез финансови съотношения, методите за вземане на инвестиционни решения, управлението на разходите на фирмата, управлението на оборотния капитал, техниките за бюджетиране и много други.

Модулът е силно практически ориентиран. В програмата са включени множество примери, дискусии, упражнения и разглеждане на казуси. Предвидена е възможност за дискутиране и решаване на конкретно поставени от участниците проблеми в областта на финансовия мениджмънт.

Продължителност:

8 дневно обучение по 4 учебни часа (общо 32 учебни часа), завършващо с полагане на изпит, в онлайн формат.

На всички участници в курса, които са преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение.

Всички участници в курса ще получат достъп до видеозаписите на обучението, които могат да бъдат гледани неограничено, в рамките на 6 месеца от завършването на курса.

Обучители:

АНТОНИЯ КРЪСТЕВА – Консултант с повече от 15 години опит в корпоративното ръководство на международни компании.

ВЛАДИСЛАВ ЦВЕТАНОВ, Ph.D. – Бизнес консултант и ментор в областите: Мениджмънт, Маркетинг и Продажби.

ЛЮДМИЛ СТЕФАНОВ – Психолог и обучител с над 20 годишен опит.

ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI – Експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/the-successful-manager/