„Сертификационен ESG курс“

Дата:

3 - 4 окт. 2024, четвъртък - петък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Настоящият курс е проектиран да снабди участниците с най-важните знания и умения, както и разбиране, свързано с регулационната рамка на Директива (ЕС) 2022/2464 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта – CSRD и европейските стандарти за отчитане във връзка с устойчивостта – ESRS.

В среда на увеличаващи се регулаторни изисквания, свързани с устойчивостта, бизнес практиците са поставени в сложна ситуация, в която се изисква много добро познаване на ESG стандартите и създаване на трансформиращи компаниите иновационни бизнес модели.

Целта на обучението е да предостави на участниците практически знания и умения, които да ги направят подготвени да се справят успешно с новите стандарти и изискванията към бизнеса за устойчиво управление.

Курсът цели конкретно да предостави на участниците:

– Разбиране на основите на стандартите на ESRS и тяхното използване в днешния бизнес контекст
– Разбиране на регулаторната рамка на CSRD и нейното въздействие върху бизнес практиките
– Умения за интегриране на принципите на устойчивото развитие в цялостната стратегия на компанията
– Способности за прилагане на политики и практики, съобразени с ESRS, в различните функционални области на бизнеса
– Умения за събиране, анализиране и отчитане на данни за ESG с цел оценка на резултатите на компанията
– Възможности за разработване на план за преход към по-устойчив бизнес чрез определяне на ясни цели и мерки за напредък
– Умения за извършване на ефективни одити на ESG за оценка на съответствието със стандартите на ESRS и ефективността на устойчивите практики
– Умения за въвеждане на иновации в областта на устойчивото развитие, чрез идентифициране на нови възможности и предлагане на творчески решения за трансформиране на бизнеса

Сред конкретните теми на обучението са:

Разбиране на основите на ESRS и регулаторната рамка на CSRD:

– Въведение в стандартите на ESRS и регулаторната рамка на CSRD
– Същност на екологичната, социалната и управленската отговорност (ESG)
– Разбиране на ключовите области, обхванати от стандартите на ESRS и изискванията на CSRD: анализ на IRO, карта на двойната същественост

Интегриране на ESRS в корпоративната стратегия:

– Съобразяване на корпоративната стратегия с целите на ESG
– Разработване на политики и практики, съобразени с ESRS
– Интегриране на устойчивото развитие в организационната култура

Практическо прилагане на ESRS:

– Събиране и анализ на данни за ESG
– Оценяване на резултатите на ESG
– Отчитане в съответствие с ESRS

План за преход и одит на ESG:

– Изготвяне на план за преход към по-устойчива компания и декарбонизация
– Идентифициране на ключови показатели за изпълнение (KPI) за наблюдение на напредъка
– Изготвяне и провеждане на одити на ESG за оценка на съответствието и ефективността на устойчивите практики

Продължителност:

Двудневно обучение по 8 учебни часа, завършващо с полагане на изпит в системата за електронни тестове на EXPERT EVENTS.

На всички участници в курса, които са преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за преминат специализиран ESG курс.

Лектор на събитието е FLORENCE WIJSBROEK / ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА – Председател на Балкански институт за устойчиво развитие, експерт по регулаторните въпроси във връзка с устойчивостта.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/esg-certified/