„Сертификационен AML курс“

Дата:

15 - 17 Ное. 2023, сряда - петък

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Курсът цели да снабди участниците с най-важните знания и умения в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма.

Разглежда се детайлно нормативната уредба на мерките срещу изпирането на пари, в т.ч. релевантното национално и европейско законодателство. Особено внимание се обръща на новата европейска правна рамка на мерките срещу изпирането на пари (The New EU Anti-Money Laundering Package) и отражението й в България.

Участниците се научават как да създават вътрешни системи за контрол и вътрешни правила по ЗМИП, как да управляват специализираната служба по ЗМИП, как да провеждат комплексни проверки на клиентите и идентификациите на действителните собственици, как да установяват произхода на средствата и източника на имуществено състояние, как да извършват оценката на риска.

Сред конкретните теми на обучението са:

– Задължени субекти по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма
– Рискове от неспазване на законовите изисквания
– Вътрешна система за контрол. Вътрешни правила
– Специализирана служба по ЗМИП, основни отговорности и организация на работа
– Прилагане на Насоки за организацията и дейността на специализираните служби по ЗМИП, издадени от дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС и Насоки на Европейския банков орган
– Изисквания за обучение на служителите на задължените субекти
– Мерки за комплексна проверка на клиентите на задължените лица и риск-базиран подход при прилагането им.
– Присъствена и дистанционна идентификация, проверка на идентификацията, документиране
– Идентификация на действителния собственик. Сложна структура на собствеността и специфични случаи на дружества и други правни образувания
– Прилагане на мерки за разширена комплексна проверка в случаи на клиенти и ситуации с висок риск: видни политически личности и лица от държави с висок риск
– Установяване на произхода на средствата и източника на имуществено състояние: способи и документиране
– Наблюдение на деловите взаимоотношения. Действия при сложни и необичайни операции. Критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти
– Уведомяване на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“
– Собствена оценка на риска. Минимални изисквания съгласно ЗМИП и ППЗМИП.
– Обвързаност на собствената оценка на риска с резултатите от националната оценка на риска (НОР) и наднационалната оценка на риска на ЕС
– Оценка на риска, произтичащ от деловите взаимоотношения и определяне на рисков профил на клиентите и контрагентите
– Методология, рискови фактори и тегла, скали за оценка на риска и извършване на скоринг базирана оценка
– Европейски регламенти с пряко приложение. Приети регламенти на Европейския парламент и на Съвета за налагане на санкции за тероризъм или за финансирането му
– Приети резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации

Продължителност:

Тридневно обучение по 4 учебни часа, завършващо с полагане на изпит в електронен формат, в платформата за онлайн тестове на EXPERT EVENTS.

На всички участници в курса, които са преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение в областта на мерките срещу изпирането на пари.

Всички участници в курса ще получат достъп до видеозаписите на обучението, които могат да бъдат гледани неограничено, в рамките на 6 месеца от завършването на курса.

Лектор на събитието е НАТАША ИГНАТОВА – Директор на дирекция „Предотвратяване изпирането на пари и специализиран нормативен контрол“ в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/aml-certified-online/