Семинар „ЗОП за възложители. Бюджетно счетоводство“

Приключило

16 - 17 мар. 2017

София

Семинар „ЗОП за възложители. Бюджетно счетоводство“

Дата:

16 - 17 мар. 2017, четвъртък - петък

Час:

09:00 - 12:30

Достъп:

Такса участие

Място:

HOTEL LEGENDS SOFIA, София, бул. "Черни връх" 54-56

За контакти:

Теодора Трифонова, 0883467019, E-Mail

Организатори:

Далинвест семинари

За събитието

Експертен семинар 2 в 1: Обществени поръчки за възложители. Актуални аспекти на бюджетното счетоводство.


Теми:

Обществени поръчки:

  •  Обект, предмет и стойност на обществената поръчка. Начин за изчисляване и определяне на реда за възлагане. Разделяне на обществената поръчка – забрани и изключения. Систематична свързаност. Обособени позиции – индивидуална стойност и ред за нейното възлагане – приложими правила. Ограничаване броя на обособените позиции за един изпълнител.
  •  Прогнозиране и планиране на обществените поръчки. График за възлагане на поръчките – съдържание, източници за събиране на базова информация. Последващо актуализиране на графика. Сходни и идентични потребности.
  • Правила, етапи и задължителни документи при провеждане на открита процедура, публично състезание и събиране на оферти с обява. Възможни промени в обявените условия и основания за удължаване на срока. Субсидиарно прилагане на неуредени въпроси. Заявление за участие и оферта – съдържание и приложимост.
  •  Възможни грешки, съставляващи нарушение по ЗОП и ППЗОП. Субекти на административно-наказателна отговорност. Делегиране на правомощия.

Бюджетно счетоводство:

  •  Нормативна уредба за устройството и структурата на публичните финанси – Закон за публичните финанси. Новите промени в закона за счетоводството. Промени в сметкоплана на бюджетните организации и счетоводната отчетност , произтичащи от прилагане на закона за публичните финанси. Нови моменти при счетоводното отчитане на средствата от европейските фондове.
  • Дефиниции. Определяне срок на годност. Амортизационна политика. Методи на начисляване на амортизации.

По време на семинара ще бъде отделено специално внимание как да използваме и структурираме финансовата информация , така че да планираме своевременното възлагане на обществените поръчки.

Ще бъдат разгледани в детайли най-използваните процедури- открита и публично състезание, както и възлагането чрез събиране на оферти с обява .

Ще се коментира и субсидиарното прилагане на неуредените въпроси, както и какво по същество представлява заявлението за участие и къде намира приложение.

От страна за счетоводителите ще бъде акцентирано на новата амортизационна политика, които се въведоха с настъпването на новата година.

Ще бъде направен експертен коментар на новите промени в закона за счетоводството и нормативната база на закона за публичните финанси.