Семинар „Задължително обучение по безопасност и здраве при работа съгласно Наредба № РД -07-2“

6 март 2020

София

Семинар „Задължително обучение по безопасност и здраве при работа съгласно Наредба № РД -07-2“

Дата:

6 март 2020, петък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

6 март 2020 г., 9.30 – 17.30 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектори: Пенка Митрева, началник отдел в ИА “Главна инспекция по труда”; Теодора Дичева, специалист по трудово право

Обучението е предназначено за:

длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
членовете на комитета/групата по условия на труд.

Обучението има за цел:

Придобиване  и надграждане на знания относно изискванията на нормативната уредба за осигуряване на обезопасност и здраве при работа и ТПО.
Повишаване на професионалната компетентност по темите.
Обсъждане на казуси и провеждане на дискусии по теми, предстваляващи интерес от обучаемите.
Обсъждане на добра практика и пропуски при осигуряване на ЗБУТ и ТПО в предприятията.

Програма:

9.30 – 15.30 ч. – Теми по здравословни и безопасни условия на труд. Лектор Пенка Митрева

Организация по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа в предприятията. Нормативни изисквания.
Задължения на работодателя и длъжностните лица за осигуряване на ЗБУТ в предприятията.
Задължение на работниците и служителите за осигуряване на ЗБУТ.
Оценка на риска. Защо е необходимо да се извършва оценка на риска в предприятията? Добри практики. Пропуски при извършване на оценка на риска.
Инструктаж и обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ. Видове инструктажи и необходимост от обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа.
Комитети  и групи по условия на труд – учредяване и дейност в предприятията. Обучение на представителите на КУТ/ГУТ.
Въпроси и дискусия.

16.00 – 17.30 ч. – Теми по Кодекса на труда.Лектор Теодора Дичева

Законът за хората с увреждания – предизвикателствата пред работодателите. Ново задължение за изпълнение на квота за назначаване на работници или служители с трайни увреждания. Законови възможности за освобождаване и прилагане на алтернативни мерки за заетост, ред за заплащане на компенсаторни вноски. Срокове, контрол и санкции.
Специална закрила по време на съществуване на трудовото правоотношение на бременните работнички и служителки, непълнолетните и на лицата с намалена работоспособност. Закрила при уволнение. Съпоставка между задълженията на работодателите по реда на Кодекса на труда и Закона за хората с увреждания.
Правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателите след получаване на ЕР на ТЕЛК за трудоустроен техен работник или служител.
От кой момент се прилага специалната закрила за трудоустроени лица, бременни работнички или служителки и кой е началният момент на специалната закрила при уволнение.
Очаквани промените в трудовото законодателство от 2020 г. в Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж.

Участниците в семинара получават сертификат за участие.

Цена 150 лева без ДДС.  Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Регистрация може да направите и на email office@kitovcenter.com.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF