Семинар в София: Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане

Дата:

12 март 2019, вторник

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Хемус, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер диксит ЕООД

За събитието

Семинар на 12.03.2019 г. в София на тема:

Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане

ПРОМЕНИТЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и актуални казуси.

Лектор: адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки

ДАТА: 12.03.2019 г. , начало 9.30 ч.
МЯСТО: София, хотел Хемус

9.00 – 9.30ч.       –      Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 ч.  –   Основна цел на последните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поетапно влизане в сила на промените в ЗОП.

Промени в стойностните прагове на обществените поръчки и тяхното отражение върху процеса на възлагане.

Правила за осигуряване на достъп до досиетата на обществените поръчки в Регистъра за обществените поръки в случаите на правоприемство на възложителя – чл.2 от проекта за изменение на ППЗОП.

Нови правила в чл.21 от ЗОП за определянето на прогнозната стойност на обществената поръчка.

Прецизиране на правилата за предвидените опции и подновявания на обществените поръчки – чл.5 от проекта за изменение на ППЗОП.

Нов ред изпращане на обявленията до Службата за публикации на Европейския съюз и за връчване на решенията на възложителя.

Нови изисквания към съдържанието на профила на купувача и начина на публикуване на информацията в него.

11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза

11.30 – 13.00ч. – Възлагане на обществените поръчки чрез електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.

Правила за регистрация в платформата – чл.9а – чл. 9к от проекта за изменение на ППЗОП.

Промяна в сроковете за подаване на заявленията за участие и на офертите и начина за тяхното определяне.

Нови изисквания към възлагането на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства за пътници и товари.

Промени в чл.54 и чл.55 от ЗОП за отстраняване на участниците от процедурата.

Прецизиране на правилата за определяне на критериите за подбор.

Промени в правилата за участие на третите лице и подизпълнителите в процедурите.

Изменения в правилата за деклариране на личното състояние на кандидатите и участниците и съответствието им  с критериите за подбор.

13.00 – 14.00 ч. – Почивка

14.00 – 15.30ч.  –  Промени в правилата за изменение на обявените условия за възлагане на обществената поръчка – чл. 100 от ЗОП.

Нови основания за отстраняване от процедурата – чл.107, т.5 от ЗОП.

Прецизиране на правната уредба за :

– определяне на гаранцията за изпълнение на договора  в  чл.111 т ЗОП;

– документите, които определеният изпълнител следва да представи при сключването на договора;

– сключване на рамково споразумение и на договор по рамково споразумение в чл.112а от ЗОП;

– оценяване на планове, графици и други документи, свързани с организацията на изпълнение на предвидените дейности в обхвата на обществената поръчка.

Въвеждане на задължение за използването на електронни фактури при разплащанията по договорите за обществени поръчки.

Нови правила за работата на помощния орган на възложителя.

Промени в правилата за сключване и изменение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Правила за съхранение на електронните документи в досието на обществената поръчка.

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. –  Нови правилата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява;

Нови правилата за обжалване актовете на възложителя.

Промени в правомощията на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП);

Нови правилата за осъществяване на контрола по чл.232 – чл.235 от ЗОП от АОП.

Увеличаване на административно-наказателните състави за нарушения на нормите на  ЗОП.

Отговор на въпроси, поставени от участниците в семинара, по приложението на ЗОП.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:
Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки. В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения. Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.
Милана Кривачка е автор и на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания.
Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника “ Процедури по обществени поръчки в България и ЕС „.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова

Обучението включва:
Лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, материал
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

ЦЕНИ
За един участник – 170 лв. без ДДС или съответно 204 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 160 лв. без ДДС или съответно 192 лв. с ДДС за участник
За групи от 4 и повече участника от една фирма – 150 лв. без ДДС или съответно 180 лв. с ДДС за участник

БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG91UNCR7630 1078 6465 56

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 05.03.2019 г.!!!

Срок за уведомяване на записалите се участници за недостатъчен минимален брой курсисти три дни преди датата на семинара (Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)