Семинар „Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2019 г.“

28 - 29 окт. 2019

София

Семинар „Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2019 г.“

Дата:

28 - 29 окт. 2019, понеделник - вторник

Час:

10:00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171, 02 9515854, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

28 – 29 октомври 2019 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова

До 10 октомври – ранно записване с 20 % отстъпка от цената

 

28 октомври (понеделник), 10.00 – 17.15 ч. – Промени в ЗКПО през 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване – лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство

І. Промени в ЗКПО през 2019 г.:

Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС, и данъчното им третиране по ЗКПО.
Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.: лизингополучатели по оперативен лизинг – водене на второ данъчно счетоводство; лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия.
Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви.
Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules).
Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност.
Предприятия без дейност.
Други промени.
ІІ. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:

Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи).
Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики).
Други суми, с които се преобразува финансовият резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС).
Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение).
Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина.
Данъчно третиране на дивиденти.
Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.
Други.

29 октомври (вторник)

10.00 – 13.15 ч.  – Годишно приключване по ЗДДС на 2019 г.  – лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС

Преглед на промените в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.01.2019 г. Становища на НАП във връзка с промените, в сила от 01.01.2019 г.
Преизчисляване на частичния данъчен кредит за годината:
кои лица са задължени да извършат преизчислението;
данъчните основи на кои доставки следва да се вземат предвид при определянето на коефициента за частичния данъчен кредит след промените в ППЗДДС през 2019 г.;
кога и как следва да отразим резултата от преизчислението на частичния данъчен кредит;
често допускани грешки  при определяне размера на корекцията.
Извършване на годишни корекции на данъчния кредит при изменение на използването на дълготрайни активи при:
неприспаднат данъчен кредит поради ограничителни условия на ЗДДС;
приспаднат изцяло данъчен кредит;
приспаднат частичен данъчен кредит;
приспаднат пропорционално данъчен кредит в зависимост от степента на използването на актива за икономическата дейност на лицето.
Актуална данъчна практика във връзка с прилагането на ЗДДС.

14.00 – 17.15 ч. – Годишно облагане на доходите, придобити от физически лица през 2019 г. –  лектор Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 1 януари 2019 г.
Новостите при годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица, и прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2019 г.
Нови актуални моменти във връзка с подаване на двете справки по чл. 73 от ЗДДФЛ – за изплатени доходи по трудови правоотношения и за изплатени други доходи на физически лица.
Промените в образеца на годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2019 г., и новости във връзка с нейното подаване.
Предоставяне на информация за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС.
Други актуални въпроси и теми по прилагане на ЗДДФЛ и дискусия.

Цена 340 лв. без ДДС. До 10 октомври – 20 % отстъпка от обявената цена

Цената включва материали, кафе паузи и обяди. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди.