Семинар „Роля и функции на длъжностните лица от специализираните служби по ЗМИП“

Приключило

29 ноември 2019

София

Семинар „Роля и функции на длъжностните лица от специализираните служби по ЗМИП“

Дата:

29 ноември 2019, петък

Час:

09:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

29 ноември 2019 г., 9.30 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: адв. Георги Денборов

Програма на семинара:

1.Ролята на Специализираните служби по чл. 106 от ЗМИП – общ преглед:
Гарант за ефективността на мерките по ЗМИП
Внедряване и наблюдение на процеса на комплексната проверка и последващия мониторинг
Осигуряване на пълно и своевременно спазване на новите регулаторни изисквания
Разработване на вътрешни и външни процеси на отчитане
Водене на отчетност
Създаване, поддържане и наблюдение на вътрешния контрол
Оценка на риска от борба срещу прането на пари и финансиране на тероризма
Основни изисквания за осигуряване на подходящо обучение на персонала
Съобщаване на политиката за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и проблемите в бизнеса
Казус за групова дискусия
2.Първоначално оценяване на риска и идентифициране на ключови рискови фактори:
Географски критерии
Институционална оценка на риска
Адаптиране на подхода, основан на оценка на риска, към нуждите на организацията
Методология, по която ръководителите на специализираните служби следят за спазването на правилата
Координация между методология за оценка на риска, вътрешен одит и функции на управителя/управителния съвет
Какво прави един ефективен служител от специализираните служби?
Отчетност на служителя по спазването на правилата
Взаимозависимости с други контролни функции
Дейностите на служителя по спазването на изискванията по ЗМИП и необходимата административна обезпеченост
3.Вътрешни системи и политики, включващи прилагане на ефективна рамка за съответствие и програма за мониторинг:
Анализ на законовите и регулаторни правила
Идентифициране на рисковете
Създаване на вътрешна AML/CTF политика
Проектиране на контрол и процедури
Генериране на управленска информация
Създаване на ефективна култура на мониторинг
4.ЗМИП мониторинг и корпоративно управление:
Как ЗМИП мониторинг допринася за корпоративното управление и помага за управлението на риска
Вътрешен ЗМИП репортинг
Създаване на ефективен процес на отчитане
Работата с всички нива на управление, за да се гарантира, че обучението е подходящо
Комуникация с регулаторните органи
5. Следене на „Правилата” и постоянно променящите се рискове, свързани с предотвратяването на спазването на законодателството и финансовите престъпления:
Въпроси, свързани с мониторинг на съответствието
Въпроси, свързани с борбата срещу изпирането на пари (AML) и борбата срещу финансирането на тероризма (CTF)
Проблеми с измамите
Проблеми с кражба на самоличност
Проблеми при фишинг
6. Управление на риска от пране на пари:
Офшорни транзакции и видни политически персони (PEP)
Процедура по опознаване на клиента си (KYC) и идентификацията и проверката (ID&V)
Годишни прегледи
Клиенти с висок риск
Системи за наблюдение и процедури за мониторинг
Получаване на допълнителна информация
Идентифициране на причините за подозрение
Документиране на решения да не се докладва външно
Подаване/ескалация на доклад до ДАНС
Отчитането на минали практики, за които последните доклади показват, че е възможно да са били пране на пари
Политика на периода за предизвестие, следващ докладването до ДАНС
Примери за злоупотреба
7. Заключение на курса – отворена дискусия.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF