Семинар „Промените в ЗОЗ и Търговския закон“

Приключило

23 март 2017

София

Семинар „Промените в ЗОЗ и Търговския закон“

Дата:

23 март 2017, четвъртък

Час:

10:00 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Културен център G8, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

Промените в Закона за особените залози са сериозни и засягат много аспекти от практиката. Те са свързани както с вписването на залозите, така и с разпоредителните сделки. Например, предприятията може да сключат сделки със заложеното имущество, когато тези сделки са извън обичайната им дейност, след удостоверено пред нотариус съгласие на кредитора.

От 30 март бизнесът ще може да подава в 28-те бюра към Агенцията по вписвания в страната заявления за вписване и заличаване на сключени договори за особен залог. Централният регистър на особените залози ще премине към Агенцията по вписванията и от 1 септември ще бъде електронен.

Тези и още много промени ще бъдат разясняни от адвокат Валя Гигова, член на работната група, подготвила измененията. Тя е член на Методическия съвет на Висшия адвокатски съвет, както и на Програмния съвет на Националния институт на правосъдието; автор на множество публикации.

Във втората част на нашия семинар ще се запознаете с измененията на Търговския закон. Една голяма промяна е т. нар. стабилизационно производство (известно още като конкордат), с което се създава възможност затруднени търговци да избегнат фалит. Ще научите кой може да поиска започване на стабилизация на търговец, кога това производство е допустимо, по какво правомощията на довереното лице се различават от тези на синдика и отговорите на още много въпроси.

Лектор ще бъде г-жа Костадинка Недкова, съдия във Върховния касационен съд и преподавател по право. Тя има репутацията на един от най-компетентните съдии по търговски дела и дела по несъстоятелност. Заемала е длъжността съдия и заместник-председател на Софийски градски съд до 2013 г.

Форумът не е ориентиран специално към юристи. Той е насочен към мениджъри на предприятия, финансисти и други лица, чиято дейност изисква да познават тези правни възможности.