Семинар „ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ, НЕСЪВМЕСТИМОСТТА И КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)”

Приключило

19 юли 2019

София

Семинар „ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ, НЕСЪВМЕСТИМОСТТА И КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)”

Дата:

19 юли 2019, петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София, ул. “Росарио” N 1

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

По време на семинара подробно разгледани ще бъдат предметът и целите на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/. Разяснен ще бъде както кръгът от задължени лица по режима на ЗПКОНПИ, така и компетентните органи.

 

Акцент ще бъде поставен върху същността и легалното определение на несъвместимостта, ще бъде направено и сравнение с конфликта на интереси. Подробно разяснена ще бъде още както процедурата по деклариране, така и  производството за установяване на несъвместимост.

 

Детайлно разгледани ще бъдат и декларациите по ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ за лица, заемащи висша публична длъжност и лицата по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ. Разяснена ще бъде процедурата по подаване и попълване на встъпителната декларация за имущество и интереси, като ще бъдат изтъкнати разликите с годишната декларация за имущество и интереси.

Процедурата по проверка на декларациите за имущество и интереси и последиците при неподаване в срок или с невярно съдържание на декларация за имущество и интереси също ще бъде подробно разяснени.

 

В рамките на семинара ще бъдат представени и общата характеристика и определението  за конфликт на интереси, частен интерес и облага. Разгледани ще бъдат и свързаните лица. Акцент ще бъде поставен върхузабраните по чл.56 – 62  от ЗПКОНПИ – гласуване, оказване на влияние, подготовка и издаване на актове, контролна дейност, сключване на договор, извършване на други дейности в частен интерес, разходване на бюджетни средства и използване на информация  в частен интерес.

 

Подробно разгледани ще бъдат казуси на конфликт на интереси  според практиката на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/ и Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/.

 

Представени ще бъдат и способите за недопускане на конфликт на интереси по чл.63 – 66 ЗПКОНПИ и ограниченията след напускане на публична длъжност. Разгледани ще бъдат и както процедурите поустановяване и санкциониране на конфликт на интереси за лица, заемащи висша публична длъжност и за лица по §2, ал.1 от ЗПКОНПИ, така и последици при установяване на конфликт на интереси.

Лектор на семинара ще бъде:

– НИКОЛАЙ НИКОЛОВ – адвокат, Софийска адвокатска колегия, бивш председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи, ръководители и експерти в органи на изпълнителната власт, кметове на общини и общински съветници.