Семинар „Практически прочит на документирането на трансферните цени в България след последните промени в ДОПК“

Приключило

12 март 2020

София

Семинар „Практически прочит на документирането на трансферните цени в България след последните промени в ДОПК“

Дата:

12 март 2020, четвъртък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел , София, гр. София, бул. Христо Ботев № 69

За контакти:

+359898929402, E-Mail

Организатори:

АЛИСТА Трейнингс

За събитието

Актуалност на темата

В “Държавен вестник”, бр. 64 от 13.08.2019 г., са обнародвани приетите промени в ДОПК. Създадена е нова глава осем “а”, с която се въвеждат правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване. На семинара ще бъдат разяснени причините за промените и тяхното очаквано практическо приложение. Особено внимание ще бъде обърнато на вече влезлите в сила промени в трансферното ценообразуване, следващи новите насоки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие от юли 2017 г.
Дружествата и едноличните търговци, които попадат в обхвата на задължението за изготвяне и поддържане на документация за трансферно ценообразуване, трябва да започнат да правят това от 01.01.2020 г. за сделките си със свързани лица след тази дата.
Новите правила са задължителни за дружествата, които дължат корпоративен данък и за едноличните търговци, които формират данъчен финансов резултат по правилата на ЗКПО, и които имат сделки със свързани лица („контролирани сделки“) през съответната данъчна година, които надвишават – балансова стойност на активите – 38 млн. лв., и нетни приходи от продажби – 76 млн. лв., или средна численост на персонала за отчетния период – 250 души. Санкциите при неспазване на новото задължение могат да достигнат до 0.5% от стойността на сделките, които е следвало да бъдат документирани.

 

Такси за участие в семинара

Таксата за участие е 170 лв. без ДДС (204 лв. с ДДС) за един участник и 150 лв. без ДДС (180 лв. с ДДС) за участник при двама или повече участници от една организация.

Специална отстъпка: при регистрация до края на месец януари 2020 г., получавате 20 лв. отстъпка от горепосочените такси.

ВАЖНО: Всеки участник в семинара получава ваучер с отстъпка от 20 лв. за следващо обучение на АЛИСТА Трейнингс. Ваучерът е валиден за следващите 12 месеца.

 

Таксата за участие в семинара включва

  • Лекционни и презентационни материали.
  • Папка с листа за писане и химикалка.
  • Индивидуални консултации с лектора.
  • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
  • 2 кафе-паузи, включващи: кафе, чай, вода и дребни сладки.
  • Издаване на Сертификат за преминато обучение по темата.
  • Ваучер с отстъпка от 20 лв. за следващо обучение на АЛИСТА Трейнингс за следващите 12 месеца.
  • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

 

Сертифициране

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

 

Регистрация

Регистрация за участие може да направите като попълните регистрационната форма на нашата интернет страница alista.bg. Трябва да изберете конкретния семинар, като след потвърждение от страна на АЛИСТА Трейнингс за регистрацията Ви за семинара, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ООД
ЕИК: 204951773
Банка: “Юробанк България” АД (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 09 март 2020 г.

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При изчерпване на местата в залата, заявки за семинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.