Семинар „Осигуряване на качеството и безопасността на храни“

Приключило

14 - 17 май 2019

Пловдив

Семинар „Осигуряване на качеството и безопасността на храни“

Дата:

14 - 17 май 2019, вторник - петък

Час:

10:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Университет по хранителни технологии - Пловдив, Пловдив, бул. "Марица" 2

За контакти:

E-Mail

За събитието

Единадесетото издание на утвърдилия се обучителен семинар на тема “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“ ще се проведе от 14 до 17 май 2019 г. в зала Хоризонт на Университета по хранителни технологии, Пловдив.

Семинарът е съвместна инициатива на Центъра за обучение по качество и безопасност на храните, катедра Биотехнология на Университета по хранителни технологии, Центъра за оценка на риска по хранителната верига, МЗХГи Българската агенция по безопасност на храните.

Обучението е насочено към:

ръководители и служители в химични и микробиологични лаборатории, мениджъри по управление на качеството в хранителни, фармацевтични и други производства, служители в контролни органи, акредитирани лаборатории, преподаватели във висши училища, изследователи от научни институти на БАН и ССА, докторанти и студенти. Целта му е да предостави теоретични и практически знания за съвремените аналитични методи за бързо установяване и количествено определяне на химични и микробиологични опасности в храни, напитки и фуражи, както и методите за провеждане на сензорни анализи.

Теоритичните и практически занятия по време на семинара се водят от хабилитирани преподаватели от УХТ – Пловдив, Съвместен геномен център – София, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Тракийски университет – Стара Загора, служители на Българската агенция по безопасност на храните, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Националния център по обществено здраве и анализи.

Програмата на четири дневния курс обхваща теми, които дават теоретични познания за най-често срещаните видове патогенни микроорганизми в храните и хигиенните индикатори, за модерните бързи методи за микробиологичен контрол и подходите за тяхното валидиране, както и за изискванията на Българската агенция по безопасност на храните към обектите от хранителната верига. Разглеждат се и принципите на молекулярно-генетичните методи, конкретно полимеразо-верижната реакция (PCR) при контрол на микроорганизми, а също и методите за контрол на микотоксини и други химични опасности в храни, напитки и фуражи. Включени са и лекции свързани с етикетиране на храни, фалшифициране на храни и сензорен анализ. Фокусът на някой от лекциите е насочени към производителите на фермерски и занятчийски храни, както и подходите за изграждане на доверието на потребителите в храни и напитки произведени в България.

Практическите занятия включват запознаване с алтернативни бързи методи за химичен и микробиолагичен анализ на храни, напитки и фуражи; провеждане на качествено и количествено определяне на патогени със стандартен PCR и q PCR метод, анализ и статистическа обработка на получените резултати; качествени и количествени методи за провеждане на сензорни анализи.

Част от програмата на обучението са фирмени представяния на нови продукти за класически и бързи методи за химичен и микробиологичен анализ. Ще се проведе и изложение на фирми, предлагащи аналитично оборудване, реактиви и консумативи за химични и микробиологични анализи.

 

Информация за семинара на тема “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“и условията за участие в него, можете да откриете на www.safefoodlab.com.