Семинар „Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари“

Приключило

2 юли 2018

София

Семинар „Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари“

Дата:

2 юли 2018, понеделник

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

х-л “Бест Уестърн Сити”, София, ул. „Стара планина“ 6

За контакти:

E-Mail

За събитието

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше обнародван в ДВ бр. 27 от 27.03.2018 г. и вече е в сила!

Законът беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.

Със закона са определени мерките, които задължените лица трябва да прилагат, за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение.

Уредени са отговорностите на задължените лица за комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване,оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти,разкриване на друга информация за целите на закона.

Редът за прилагането на мерките срещу изпирането на пари ще бъде доразвит в подготвяният Правилник за прилагане на ЗМИП.

Лектори на семинара са ключови експерти по ЗМИП:

ТРИФОН ТРИФОНОВ – директор на дирекция в Комисията по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, бивш ръководител на аналитичното звено в Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС

 

ИВАН КАВРЪКОВ – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари, бивш инспектор от Звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС

 

АНТОН МИХАЙЛОВ – юрист, началник отдел „Вътрешен контрол“ в инвестиционен посредник, of counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

– Банки и финансови институции

– Застрахователни дружества

– Лизингови дружества

– Инвестиционни посредници и управляващи дружества

– Пенсионноосигурителни дружества

– Счетоводители, одитори и данъчни консултанти

– Нотариуси

– Правни консултанти

– Частни съдебни изпълнители

– Брокери на недвижими имоти

– Търговци на едро

– Възложители на обществени поръчки

– ЮЛ с нестопанска цел