Семинар „Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари“

Приключило

14 декември 2018

София

Семинар „Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари“

Дата:

14 декември 2018, петък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Expert Events , София, ул. Теменуга 3

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Expert Events

За събитието

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

С новият закон се въвеждат множеството и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари.

Настоящият семинар цели да Ви запознае с ключовите промени в ЗМИП и тяхното практическо приложение. На семинара ще бъде разгледан и новия Правилник за прилагане на ЗМИП.

Със закона са определени мерките, които задължените лица трябва да прилагат, за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение.

Уредени са отговорностите на задължените лица за комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване,оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти,разкриване на друга информация за целите на закона.

Редът за прилагането на мерките срещу изпирането на пари е доразвит в новия Правилник за прилагане на ЗМИП, разпоредбите на който също ще бъдат разгледани по време на семинара.

Лектори на семинара са ключови експерти по ЗМИП:

ИВАН КАВРЪКОВ – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари, бивш инспектор от Звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС

АНТОН МИХАЙЛОВ – юрист, началник отдел „Вътрешен контрол“ в инвестиционен посредник, of counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

– Банки и финансови институции

– Застрахователни дружества

– Лизингови дружества

– Инвестиционни посредници и управляващи дружества

– Пенсионноосигурителни дружества

– Счетоводители, одитори и данъчни консултанти

– Нотариуси

– Правни консултанти

– Частни съдебни изпълнители

– Брокери на недвижими имоти

– Търговци на едро

– Възложители на обществени поръчки

– ЮЛ с нестопанска цел

За организаторите:

Центърът за превенция и противодействие на изпирането на пари е неправителствена организация, създадена с цел предприемане на различни действия и мероприятия за превенция и предотвратяване на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления – www.cpcml.alle.bg

АЛСАС ООД е юридическо лице, специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления – www.alsas.alle.bg

EXPERT EVENTS е организатор на експертни семинари, фокусиран върху провеждането на събития с богата практическа насоченост. Нашата мисия е да познаваме експертните нужди на професионалистите в България, да следим всички релевантни промени в експертните сектори и да организираме семинари, които решават проблеми и повишават стойността на организациите на нашите клиенти!

ЛЕГА КОНСУЛТИНГ е бизнес правна кантора, специализирана в правното обслужване на търговската дейност на компании от различни икономически сектори – www.legaconsulting.org