Семинар „Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)“

Приключило

26 март 2018

София

Семинар „Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)“

Дата:

26 март 2018, понеделник

Час:

10.00 - 14.00

Достъп:

Такса участие

Място:

София, бул. “Кн. Мария Луиза” 58, ет. 3, зала ProjectLab, София

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

26 март 2018 г., 10.00 – 14.00 ч.
София, бул. “Кн. Мария Луиза” 58, ет. 3, зала ProjectLab
Лектори: Гергана Николова,юрист, специалист по ГДПР;  Бойчо Бойчев, управител, „Небосистемс“

Този семинар ще ви запознае с новите изисквания по Регламент № 2016/679 ( Общ регламент за защита на личните данни – GDPR), в сила от 25 май 2018 г. Той заменя досега действащите правила. Ще научите какво трябва да предприемете за защита на личните данни на клиенти, служители и партньори. Регламентът засяга всички субекти на стопанската и административна дейност.

Обучението ще подпомогне дейността на управители, юристи, финансисти, мениджъри “Човешки ресурси”, IT специалисти, специалисти по сигурността на информацията и др.

Програма:

I. Правни аспекти – лектор Гергана Николова

1. Относно необходимостта от повишаване на знания и умения по отношение защита на обработваните лични данни.
2.Лични данни – същност. Правна регламентация – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.
3. Законосъобразност на обработването. Визиране на опасностите и отговорностите, свързани с незаконосъобразно обработване на личните данни.
4. Права на субекта на данни.
Прозрачност и условия
Информация и достъпност
Право на достъп
Ограничаване на обработването
5. Администратор на лични данни – задължения и отговорности
Общи задължения
Съвместни администратори
Обработващ лични данни
6.Сигурност при обработване на личните данни
Псевдонимизация и криптиране
Уведомяване за нарушения
Оценка на въздействието
Предварителна консултация
 7. Задължителни фирмени правила
DPO – длъжностно лице по защита на личните данни
Кодекс за поведение
Сертифициране
Дерогации на особени случаи
8. Средства за правна защита, отговорност за причинени вреди и санкции
Право на подаване на жалба до надзорен орган
Право на ефективна защита
Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди
 Заключителна част. Въпроси.

II. IT аспекти и необходима техническа подготовка  – лектор Бойчо Бойчев, „Небосистемс“

Анализ на текущо състояние на ИТ инфраструктура
Оценка на риска
Избор на подходящи практики, софтуерни / хардуерни инструменти и решения за намаляването на идентифицирания риск, като: криптиране; псевдонимизация; анонимизация; DLP решения и др.
Изготвяне на вътрешно фирмена политика „Контрол на достъпа и сигурност на ИТ инфраструктурата“
Непрекъснат мониторинг и откриване на заплахи.
Сигурност в основата на бъдещи внедрявания и разработки (security by design).
Законодателна рамка: Регламент 2016 /679 от 27 април 2016 г., Закон за защита на личните данни и Наредба № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.

Участниците в обучението получават сертификат.

Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

 

Цена 120 лева без ДДС.  Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали и кафе пауза.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.